Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου µε τίτλο «Ανάπτυξη πλατφόρµας και πολυκριτηριακής εφαρµογής για την πρόβλεψη, ανίχνευση και διαχείριση κινδύνων λόγω κλιµατικής αλλαγής σε χώρους µείζονος πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος – εφαρµογή για επιλεγµένους αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία του καταλόγου Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO», ακρωνύµιο CLIMASCAPE, κωδικό πρότασης Τ1Ε∆Κ-04044 και Κωδικό Πράξης (MIS) 5032809, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε Κωδικό ΣΑ Ε1451 και Κωδικό Πράξης ΣΑ 2018ΣΕ14510001 και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ)/ Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτους συνεργάτες, και συγκεκριµένα δύο (2) επιστηµονικούς συνεργάτες, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης για τη θέση µε κωδικό CLIMASCAPE 1 και σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τη θέση µε κωδικό CLIMASCAPE 2.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Πολιτιστική ∆ιαχείριση
– Άριστη γνώση αγγλικών
– Επαγγελµατική εµπειρία συµµετοχής (τουλάχιστον ενός έτους) στην υλοποίηση έργων πολιτισµού µε πολυµελή συνεργατικά σχήµατα και πολυεπιστηµονικές οµάδες (consortia).
– Επαγγελµατική εµπειρία (τουλάχιστον ενός έτους) στην υποστήριξη διαχειριστικών οικονοµικών σχεδίων.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– ∆ιδακτορικό δίπλωµα στην Κλασική Αρχαιολογία
– Άριστη γνώση αγγλικών και γαλλικών
– Επαγγελµατική εµπειρία (τουλάχιστον δύο ετών) συµµετοχής σε ερευνητικά έργα µε αντικείµενο τον πολιτισµό µε έµφαση στα εθνικά µνηµεία
– Επαγγελµατική (τουλάχιστον δύο ετών) εµπειρία στην τεκµηρίωση, επεξεργασία, έλεγχο και εκδοτική επιµέλεια αρχαιογνωστικών πηγών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην κα. Λίνα Μενδώνη, Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση iie@eie.gr(link sends e-mail).

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *