Θέσεις εργασίας στον ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα»

Κοινοποιήστε το άρθρο

Έχοντας υπόψη την αριθμ. 15 απόφαση της 133ης/05-04-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Προώθηση της αστικής ενσωμάτωσης των Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων» – LIFE17 GIC/GR/000029 – LIFEGrIn.

Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Γεωργοοικονομολόγου ή Οικονομολόγου ή άλλης συναφούς ειδικότητας της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
– Διδακτορικό δίπλωμα στο επιστημονικό πεδίο της κοινωνικό-οικονομικής ανάλυσης θεμάτων σχετικών με το περιβάλλον, την οικολογία, την ευημερία και την κλιματική αλλαγή.
– Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα LIFE στην κοινωνικο-οικονομική ανάλυση ζητημάτων που άπτονται της θεματολογίας των προγραμμάτων LIFE.
– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε διαχείριση – υποστήριξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων/έργων και μελετών σε αντικείμενα συναφή με το ευρύτερο αντικείμενο του Έργου.
– Γνώση χειρισμού H/Y.
– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο της γραμματείας 21 0778 4850 (Εσωτ. 1), 1ος όροφος γραφείο 257, κα. Ε. Νησιώτη.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *