Θέση εργασίας στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΠΑΝελλαδική υποδομή για τη μελέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλιματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)» με κωδικό ΟΠΣ «5021516», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510006 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Θετικών Επιστημών (Φυσικής ή Χημείας) ή Σχολής Χημικών Μηχανικών ή Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος
– Εμπειρία στη βαθμονόμηση αναλυτών αερίων ρύπων και στην ανάλυση δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Χρήστο Ζερεφό και στην ηλεκτρονική διεύθυνση zerefos@geol.uoa.gr(link sends e-mail).

 

Πηγή: career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “Διόφαντος”
Μενού