Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για εργαζομένους με εκπαιδευτικό επίδομα 450€

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 8K

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.) έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» και MIS 5035153, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Αντικείμενο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση 1.150 ωφελούμενων / εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας) σε επιλεγμένα αντικείμενα με στόχο την απόκτηση πρόσθετων – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεων και δεξιοτήτων που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και κινητικότητας

Αίτηση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα των 450€ θα βρείτε ΕΔΩ

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα αφορά την κατάρτιση και την πιστοποίηση 1150 ωφελουμένων / εργαζομένων. Η δράση αναμένεται να έχει άμεση και θετική επίπτωση στην επαγγελματική ικανότητα και την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και οι στόχοι της κινούνται πάνω στις κατευθύνσεις Εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2020», για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση.

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

· ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

· ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης αφορά σε θεωρητική κατάρτιση (δεν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση) έχει συνολική διάρκεια 90 ώρες, και οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αναμένεται να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες στο αντικείμενο του προγράμματος.

Κάθε ωφελούμενος συμμετέχει σε ένα από τα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης.

Αίτηση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα των 450€ θα βρείτε ΕΔΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την πρόσκληση, μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά

1.- Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ανάλογου εγγράφου όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.
2.-Τίτλο Σπουδών / Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου, Δίπλωμα ΙΕΚ, αντίγραφο Πτυχίου κ.λπ.

3.- Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης (π.χ. πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή εκτύπωση του Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2021 από την σελίδα https://employees.yeka.gr/ κλπ) που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση.
4.- Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας (ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε νόμιμη χρήση από την ηλεκτρονική σελίδα του ΙΚΑ ή του ΕΦΚΑ, ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, καρτέλα ενσήμων ή άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η συνολική επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου).
5.-Αποδεικτικό έγγραφο τραπεζικού λογαριασμού, για την επιβεβαίωση του IBAN, στον οποίο ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κύριος ή πρώτος δικαιούχος.

Για όποια άλλη πληροφορία ή απορία καλέστε στο 210 5237318 ή στο e-mail μας oxmee1955@gmail.com

Μενού