ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για τις προσλήψεις συμβασιούχων σε ΟΤΑ και ΝΠΙΔ (έγγραφο)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 154

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών με αντικείμενο τον «Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών».

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης που δεν ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ζητείται από τους Φορείς η ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2022, για τις κατηγορίες:

– από ίδιους πόρους

– ανταποδοτικού χαρακτήρα και

– με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών

σύμφωνα με τις ανάγκες τους «και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών».

Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους που δεν ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, επισημαίνεται ότι:

« Στο πλαίσιο της προσπάθειας περιστολής των δαπανών και προκειμένου ο αριθμός των εγκρίσεων της κατηγορίας αυτής να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, παρακαλούνται οι φορείς στο υποβληθέν αίτημά τους να μην υπερβαίνουν τον αριθμό των αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. »

Τα αιτήματα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα υποδείγματα που αναφέρονται αναλυτικά στα παραρτήματα, συμπληρωμένα.

Εφιστούμε την προσοχή σας στην εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 72 και 176 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, ως προς τις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων σχετικά με τον προγραμματισμό των προσλήψεων:

• για θέσεις των Δήμων: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• για θέσεις των Περιφερειών: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και ΝΠΔΔ των Περιφερειών, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου
• για θέσεις των ΝΠΙΔ, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τονίζουμε ότι αιτήματα με οικονομικές βεβαιώσεις που αναγράφουν «με αναμόρφωση του προϋπολογισμού» δεν θα προωθούνται.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο

Πηγή: aftodioikisi.gr

Μενού