Δημόσιο, ΟΤΑ -Συμβασιούχοι: Αλλαγές σε ωράριο και όρια ηλικίας (νομοσχέδιο)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 372

Συμβασιούχοι: Αλλαγές στο ωράριο αλλά και στα όρια ηλικίας πρόσληψης για τους συμβασιούχους του Δημοσίου και των ΟΤΑ προβλέπει το νομοσχέδιο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν/σ δίνεται η δυνατότητα αύξησης του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους, για τους συμβασιούχους δήμων και περιφερειών και των νομικών προσώπων τους.

Παράλληλα με το άρθρο 79 του ίδιου ν/σ αυξάνεται το ανώτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ από το 65ο στο 67ο έτος και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ώς το 70ό έτος, καθώς, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων που δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες εκ του νόμου ημέρες ασφάλισης και επιθυμούν να εργασθούν προκειμένου να συμπληρώσουν τα υπολειπόμενα ένσημα για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Άρθρο 53

Δημοσιότητα των αποφάσεων τροποποίησης συμβάσεων εργαζομένων Ι.Δ.Ο.Χ. ως προς το ωράριο εργασίας – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4368/2016

Στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α΄21) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, των εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου. Η απόφαση περιγράφει την υπηρεσιακή ή λειτουργική ανάγκη, που δικαιολογεί την αύξηση του ωραρίου και βεβαιώνει την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.

β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου αρχή και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικά ως προς τους εργαζομένους Ι.Δ.Ο.Χ., εκτός των περιπτώσεων που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, η περίληψη απόφασης αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

γ. Οι καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων, των οποίων το ωράριο εργασίας μετατρέπεται, σύμφωνα με την περίπτωση α`, μπορούν, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από αίτησή τους και ανάλογα με τις προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες, να απασχολούνται και σε διαφορετικές σχολικές μονάδες από εκείνες της τοποθέτησής τους.».

Άρθρο 79

Ανώτατο όριο ηλικίας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 39 ν. 4765/2021

Στην παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4765/2021 (Α΄6) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο αυξάνεται το ανώτατο όριο ηλικίας από το εξηκοστό πέμπτο (65ο) στο εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) προστίθενται νέα εδάφια δεύτερο και τρίτο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, να μην έχει υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος, να έχει τη φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να μην έχει τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α΄ 65). Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου ηλικίας, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται πάντοτε η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Κατ’ εξαίρεση, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα, μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους. Για το προσωπικό κάλυψης αναγκών κατασκηνώσεων, κατώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 15ο έτος συμπληρωμένο. Με την ανακοίνωση του άρθρου 41 μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια ηλικίας, ανάλογα με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων, μετά από γνώμη του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.».

πηγή: aftodioikisi.gr

Μενού