ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 423
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: A. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες και Β. 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Έναρξη νέου προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τυπου (έναρξη υποβολής αιτήσεων)

07-12-2022 Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

07-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΟΡΙΣΜΟΙ

A) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει  του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis):

07-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση DE MINIMIS

07-12-2022 Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

B) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει  του  του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής:

07-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση ΓΑΚ

07-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΜΕ

07-12-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΕ

Μενού