ΑΣΕΠ -Προκήρυξη 1Ε/2022: Αναρτήθηκαν οι αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 302

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Ε/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 22/τ.ΑΣΕΠ/21.04.2022), εκδόθηκαν και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οι αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους για την πλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά θέσεων Ελεγκτών Ιατρών με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται, ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής στο Ελεγκτικό Συνέδριο (1 θέση με κωδικό 10002), στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (1 θέση με κωδικό 10003) και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2 θέσεις με κωδικό 10004).

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι υποψήφιοι στον Αρχικό πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., εντός της ορισθείσας από την Επιτροπή Επιλογής προθεσμίας, από την Τετάρτη 15.03.2023 (ώρα 08:00) έως και την Τρίτη 21.03.2023 (ώρα 15:00)αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Ένσταση.ADVERTISEMENT

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο, το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π. ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 8:00 μέχρι 14:00.

πηγή: aftodioikisi.gr

Μενού