3Κ/2020 : Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων από Επιλαχόντες ΤΕ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 72

Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του Ν. 4765/2021, (Α΄ 6), όπως ισχύει,  με σειρά προτεραιότητας, μίας (1) θέσης τακτικού προσωπικού κλάδου-ειδικότητας ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέου απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Έντυπα Ανακοίνωσης

Αποτέλεσμα3Κ/2020

Οριστικά αποτελέσματα από επιλαχόντες ΤΕ (κ.θ. 511)

Σχετικοί Σύνδεσμοι

ΦΕΚ 16/2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

Μενού