Εμπειρογνώμονα πληροφορικής στον ΕΟΠΠΕΠ

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 90

eoppepΟ Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 1.1 «Συστημικές Παρεμβάσεις», σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ» – Οριζόντια Πράξη, Υποέργο 4 με τίτλο «Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με Εμπειρογνώμονα Πληροφορικής για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 21.10.2013 και ώρα 15.00 μ.μ.
ΕΡΓΟ
Χρόνος Έναρξης: Με την υπογραφή της σύμβασης. Διάρκεια Σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες
Κόστος: 24.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Αντικείμενο – Παραδοτέα:
 • Διαχείριση Εξεταστικών Κέντρων
 • Διαχείριση Αξιολογητών / Επιτηρητών –
 • Διαχείριση αιτήσεων υποψηφίων / Κατανομή υποψηφίων ανά ημερομηνία εξετάσεων και αίθουσα σε Εξεταστικό Κέντρο
 • Κατανομή Αξιολογητών / Επιτηρητών ανά ημερομηνία εξετάσεων και αίθουσα σε Εξεταστικό Κέντρο
 • Βαθμολόγηση – αποτελέσματα / Διασύνδεση με το πληροφορικό σύστημα Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων εξετάσεων στο Ίντερνετ
 • Οικονομικά Στοιχεία / Διασύνδεση με το ERP ORAMA
 • Δημιουργία βοηθητικών εφαρμογών, στατιστικών στοιχείων / εκτυπώσεων
 • Διαχειριστικές εφαρμογές / Εγχειρίδια χρήσης / Τεχνική τεκμηρίωση
 • Τεχνική υποστήριξη Εξεταστικών Κέντρων και συντελεστών της διαδικασίας εξετάσεων
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια να προχωρήσει στη σύναψη ή μη σύμβασης, αποδεχόμενος ή όχι τις προτάσεις που θα υποβληθούν.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Τίτλος Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ – ΤΕΙ πληροφορικής ή θετικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής.
 • Διετή (2) επαγγελματική εμπειρία κατά την τελευταία δεκαετία, σε ανάπτυξη έργων λογισμικού, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος σε τεχνολογία ASP.NET.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Όπως αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι προτάσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην ελληνική γλώσσα στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή ταχυδρομικώς, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς σε κλειστό φάκελο, στη διεύθυνση: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία Αττικής, Τ.Κ. 14234.
Σχετικές πληροφορίες δίδονται στην πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.eoppep.gr. Επιπλέον διευκρινίσεις παρέχονται από τo από το Τμήμα Διαχείρισης Γνώσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με γραπτά ερωτήματα στο FAX: 210-2709142 ή στο email infr@eoppep.gr, μνημονεύοντας τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος.
Μενού