Μέσω τηλεκπαίδευσης η Ενισχυτική Διδασκαλία στα Ειδικά Μαθήματα

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 47

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται, με σχετικό ΦΕΚ, πως η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων, για το σχολικό έτος 2020-2021, διενεργείται μέσω τηλεκπαίδευσης, προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ειδικότερα:

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενισχυτική Διδασκαλία έχουν οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται:

  • στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης [με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)] των υπό στοιχείων 1ΓΕ/2019 (45/2019 τ. προκ. ΑΣΕΠ) και 2ΓΕ/2019 (46 τ. ΑΣΕΠ/2019) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ και
  • στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) της υπό στοιχεία 3ΕΑ/2019 (12 τ. ΑΣΕΠ/2019) προκήρυξης ΑΣΕΠ, των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ79.01, ΠΕ08, ΠΕ89.01 (Α΄ ανάθεση) και ΠΕ81-με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.02, ΠΕ89.02 (Β΄ ανάθεση) για το Ελεύθερο Σχέδιο, ΠΕ81-με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.01, ΠΕ12.02, ΠΕ17.01, ΠΕ17.05, ΠΕ89.01 (Α΄ Ανάθεση) και ΠΕ08, ΠΕ89.02 (Β΄ ανάθεση) για το Γραμμικό Σχέδιο (προηγούνται οι Α΄ Αναθέσεις), καθώς και οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 (σε περίπτωση εξάντλησης των υποψηφίων κλάδου ΠΕ79.01), που περιλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα Α΄ της Μουσικής Ειδίκευσης «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής» της υπό στοιχεία 1ΓΤ/2020 (ΑΣΕΠ 3/2020) προκ. του ΑΣΕΠ [με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)]».

Στην περίπτωση που τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) δεν μπορούν να συγκροτηθούν, δίνεται η δυνατότητα σχηματισμού «διαδικτυακών τμημάτων» από μαθητές:

α) σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) σχολικών μονάδων διαφορετικών Διευθύνσεων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

γ) σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων διαφορετικών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Τα διαδικτυακά τμήματα συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον αφορούν μόνο σε μαθητές της οικείας Διεύθυνσης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή, εφόσον αφορούν σε μαθητές από πάνω από μία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και από τη Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, εφόσον αφορούν σε μαθητές από πάνω από μία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

  1. Η Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) της παρ. 8 του άρθρου 1 έχει, επίσης, στην αρμοδιότητά της και τα διαδικτυακά τμήματα της περ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
  2. Σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την περ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συστήνεται, με απόφαση του/της οικείου/ας Περιφερειακού/ ης Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.), η οποία αποτελείται από:
  3. i) τον/την Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια, ως Πρόεδρο,
  4. ii) τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για τα αντίστοιχα διδασκόμενα μαθήματα και

iii) έως δύο (2) άτομα, διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για την περ. γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συστήνεται, με απόφαση του/της Περιφερειακού/ης Διευθυντή/ ντριας Εκπαίδευσης που αναλαμβάνει τον συντονισμό των διαδικτυακών τμημάτων, Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.

  1. Για τη λειτουργία των διαδικτυακών τμημάτων ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσης.
  2. Για τον αριθμό των μαθητών ισχύει το τέταρτο εδάφιο της παρ. 13 και η παρ. 14 του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης.
  3. Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 1 της παρούσης από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου έχουν υποβληθεί αιτήσεις συμμετοχής από τους περισσότερους μαθητές και εφόσον υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η πρόσληψη γίνεται από την αμέσως επόμενη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπάρχουν περισσότεροι μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.
  4. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ αναλυτικά

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δωρεάν E-Shop με πτυχίο
Προηγούμενο άρθρο
Κορονοϊός: Το επόμενο 48ωρο θα κρίνει νέα μέτρα – Τι θα γίνει με την απαγόρευση κυκλοφορίας
Μενού