Έγκριση παροχής υπηρεσιών στελεχών της δημόσιας Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)”, του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 13

Με σχετικό έγγραφο γνωστοποιήθηκε η απόφαση για την έγκριση παροχής υπηρεσιών των κάτωθι στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την απασχόλησή τους εκτός ωραρίου εργασίας, ως
Επιμορφωτών/Επιμορφωτριών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)», του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5070524 και φορείς υλοποίησης τα όπως ρητά αναφέρονται κατωτέρω Πανεπιστήμια και το ΙΤΥΕ Διόφαντος, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ως άνω απασχόληση αφορά στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση ενός έως δύο τμημάτων επιμορφούμενων εκπαιδευτικών (20 έως 40
απογευματινές ώρες) για το χρονικό διάστημα από Μάρτιο έως Ιούλιο 2021 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της λήξης της θητείας των αιτούντων ως στελεχών της Εκπαίδευσης.

To έγγραφο σε μορφή pdf 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Έγκριση παροχής υπηρεσιών Στελεχών της Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Β’ Επιμορφωτικής φάσης του Πακέτου Εργασίας – Μαθητεία
Προηγούμενο άρθρο
Συνάντηση της Ν.  Κεραμέως με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Vestager
Μενού