Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχ. έτος 2020-21

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 14

Με σχετικό ΦΕΚ γνωστοποιείται η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχ. έτος 2020-21.

Προαγωγή – απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίου
για το σχολικό έτος 2020-2021
Α. Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών
1.α Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,
i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης
τουλάχιστον δέκα (10) ή
ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης
τουλάχιστον δεκατρία (13).
β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις
προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το
πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη
των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα
(10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν
υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο
μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από
δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα,
τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν
παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.
γ. Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 126/2016, όπως έχει τροποποιηθεί, οι
επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.
Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή
σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία
διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.
Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’ και της Ομάδας Γ’ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 126/2016, όπως έχει τροποποιηθεί, οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές.
Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή
εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε
δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις.

Προαγωγή – απόλυση μαθητών/τριών Γενικού
Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021
Α. Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών
1. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών
στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.)
τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο
όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων
των μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
2. Οι μαθητές των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την
έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους,
σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα
μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι
μικρότερος από δέκα (10). Για τα μαθήματα της Ομάδας
Α’, οι εξετάσεις είναι γραπτές. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο
μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’, οι εξετάσεις
είναι προφορικές.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του
σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής,
ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας
ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος
όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος
βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ τo  έγγραφο σε μορφή pdf 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Διευρύνεται η διάθεση των self tests σε όλους τους εργαζομένους της χώρας
Προηγούμενο άρθρο
Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ περιόδου 2021
Μενού