Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας Α.Ε.Ι.

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 10

Με σχετικό ΦΕΚ γνωστοποιείται ο καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους.

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει, τον τρόπο διεξαγωγής, κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η-7-2021, της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη:

α) των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα της Σχολής ή του Τμήματος ήτοι στην Κοσμητεία και τη Συνέλευση Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18, και της υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 21 αντίστοιχα, του ν. 4485/2017.

Β) των εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους ήτοι στη Σύγκλητο, την Κοσμητεία, τη Γενική Συνέλευση Σχολής, τη Συνέλευση ή Προσωρινή Συνέλευση Τμήματος και τη Γενική Συνέλευση Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13,17,18,21, 24 και 26 αντίστοιχα του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2

Όργανο Διενέργειας Εκλογών

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης: Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) προκειμένου για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα της Σχολής ή του Τμήματος νοείται το όργανο το οποίο έχει την ευθύνη διεξαγωγής και περάτωσης της εκλογικής διαδικασίας.

Προκειμένου για την ανάδειξη των εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι και των επιμέρους συλλογικών μονάδων τους, Ο.Δ.Ε. νοείται η προβλεπόμενη στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία 153348/Ζ1/17 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, τριμελής εφορευτική επιτροπή ανά ακαδημαϊκή μονάδα (Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα) και για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα προαναφερόμενα συλλογικά όργανα, η προβλεπόμενη στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 της ίδιας ως άνω απόφασης, εφορευτική επιτροπή ανά ακαδημαϊκή μονάδα.

Άρθρο 3

Ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας

  1. H ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας, πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία («Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ ΖΕΥΣ») της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.
  2. Με απόφασή του το οικείο κατά περίπτωση Ο.Δ.Ε. ορίζει τον Διαχειριστή της συγκεκριμένης Εκλογικής Διαδικασίας. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο θα αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@grnet.zeus.gr και θα κοινοποιείται στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το_ΦΕΚ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δημόσιοι υπάλληλοι: Τι εμπόδια θα βρουν στην τηλεργασία -Από χάκερς μέχρι… ρεύμα
Προηγούμενο άρθρο
Τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 2021 – Τι θα ισχύει για τα self-test
Μενού