Καταχώριση στοιχείων υπηρεσιακής κατάστασης στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool

Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ
Views: 133

Η άμεση και ορθή καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) myschool της υπηρεσιακής
κατάστασης των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι αναγκαία, οποτεδήποτε υφίστανται
μεταβολές κάθε σχετικού στοιχείου, προκειμένου αφενός τα όργανα της διοίκησης να προβαίνουν
στον προγραμματισμό δράσεων και στη λήψη αποφάσεων, αφετέρου να παρέχονται ακριβή στοιχεία
σε άλλους φορείς (π.χ στην ΕΛ.ΣΤΑΤ). Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες
ενέργειες (ελέγχου) της καταχώρισης των στοιχείων έως την Τετάρτη, 16-3-2022 α) των αδειών του
τρέχοντος σχολικού έτους και β) των παραιτήσεων που υποβλήθηκαν έως τις 11-2-2022 – και για τις
οποίες υπήρχε η δυνατότητα ανάκλησης έως τις 11-3-2022 – σύμφωνα με την αριθ. 4696/Ε3/14-1-2022
(ΑΔΑ: 9Ρ7Ψ46ΜΤΛΗ-1ΕΒ) εγκύκλιο.

Η σχετική εγκύκλιος

Μενού