Tι πληρώνουν και τι γλιτώνουν όσοι δηλώσουν στην εφορία αυτά που απέκρυψαν

Κοινοποιήστε το άρθρο

Με πρόσθετους φόρους που θα υπολογιστούν με ποσοστά κυμαινόμενα από 8% έως και 38% επί των ποσών των κύριων πληρωτέων φόρων θα επιβαρυνθούν όσοι φορολογούμενοι υπαχθούν στη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών.

Επιπλέον, με τη ρύθμιση αυτή δίδεται η δυνατότητα σε όσους, την περίοδο από 1η-1-2000 έως 30-9-2016, παρέλειψαν να υποβάλουν δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα ή υπέβαλαν δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα με λάθη ή παραλείψεις να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις αυτής της κατηγορίας για να καλύψουν τις παραλείψεις τους ή να διορθώσουν τα λάθη τους χωρίς να επιβαρυνθούν με κανένα πρόστιμο.

Τέτοιες δηλώσεις, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν αναδρομικά για περιόδους από το 2000 έως το 2016 χωρίς πρόστιμα, είναι, για παράδειγμα, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών, οι δηλώσεις έναρξης, μεταβολής ή διακοπής επαγγελματικών δραστηριοτήτων, οι δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, τα έντυπα Ε9 από τα οποία δεν προκύπτει κάποιος φόρος ακίνητης περιουσίας κ.λπ.

Τα παραπάνω αποκαλύπτονται από την αναλυτική εγκύκλιο με τις διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρμογής της ρύθμισης των άρθρων 57-61 του ν. 4446-2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, την οποία εξέδωσε και απέστειλε πρόσφατα σε όλες τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες της χώρας ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής. Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα διευκρινίζονται στην εγκύκλιο:

1. Η ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016 επιτρέπει σε όλα τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα να υποβάλουν εκπρόθεσμα δηλώσεις για τα έτη 2000 έως και 2016, τις οποίες παρέλειψαν, ή να διορθώσουν ήδη υποβληθείσες δηλώσεις των ετών 2000-2016 που συμπλήρωσαν ανακριβώς ή ελλιπώς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν δηλαδή να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις είτε μηδενικές είτε χρεωστικές. Κάθε δήλωση πρέπει να υποβληθεί στον αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις προϊστάμενο της ΔΟΥ, χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, κατά περίπτωση. Εφόσον έχουν υποβληθεί από το φορολογούμενο ήδη τα δικαιολογητικά στη Φορολογική Διοίκηση, δεν απαιτείται η επανυποβολή τους, αλλά επί της δήλωσης θα γίνεται μνεία της υποβολής και της υπηρεσίας στην οποία υποβλήθηκαν.

Στις περιπτώσεις αυτές οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες θα προβαίνουν σε έκδοση πράξεων άμεσου διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και οι φορολογούμενοι θα καλούνται να πληρώσουν τα βασικά ποσά επιβαρύνσεων που αναλογούν στην αποκαλυφθείσα φορολογητέα ύλη προσαυξημένα με πρόσθετους φόρους ή πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής καθώς και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, αλλά με απαλλαγή:

– από τα πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών τα οποία ανέρχονται σε ποσοστά από 25% έως και 100% επί των διαφορών φόρου,

● από τυχόν πρόστιμα για έκδοση ή αποδοχή πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων
● από το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων
● από τις ποινικές κυρώσεις για φοροδιαφυγή.

Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν χρεωστικές δηλώσεις θα επιβαρύνονται και με το αυτοτελές πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης, το οποίο ανέρχεται σε 100 ευρώ για κάθε δήλωση φορολογουμένου που δεν είναι επιτηδευματίας, 250 ευρώ για κάθε δήλωση επιτηδευματία που τηρεί απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για κάθε δήλωση επιτηδευματία που τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Οι κύριοι φόροι που αναλογούν θα υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ίσχυαν για τις χρήσεις (διαχειριστικές περιόδους) για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων της αποκρυβείσας και νυν αποκαλυπτόμενης φορολογητέας ύλης.

2. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι 31-3-2017 ο πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 8% του κύριου φόρου, ενώ για δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή ο οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 10%. Σε κάθε περίπτωση ο πρόσθετος φόρος προσαυξάνεται κατά 5% έως και 25% εάν η κανονική προθεσμία υποβολής της δήλωσης έληξε σε έτη πριν από το 2010 και συγκεκριμένα στα έτη 2001-2009 (χρήσεις 2000-2008). Οπως προκύπτει από αναλυτικό πίνακα που συνοδεύει την εγκύκλιο, τα συνολικά ποσά των πρόσθετων φόρων εισοδήματος που θα καλούνται να πληρώσουν όσα φυσικά πρόσωπα υπαχθούν στη ρύθμιση θα αντιστοιχούν σε ποσοστά από 8% έως και 38% επί των κύριων φόρων που θα προκύπτουν.

3. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν περιπτώσεις δηλώσεων που αφορούν κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, ΚΦΔ), εφόσον η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έχει λήξει μέχρι τις 30-9-2016, ανεξάρτητα εάν έχει επέλθει παραγραφή της σχετικής υποχρέωσης. Δηλαδή στη διαδικασία οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών μπορούν να υπαχθούν υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύματος, ΦΠΑ, φόρων ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ, ΕΤΑΚ, ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ και ΕΦΑ), φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών περιουσίας, φορολογίας μεταβιβάσεων ακίνητης περιουσίας, τελών και ειδικών φορολογιών.

4. Στη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών μπορούν, εξάλλου, να υπαχθούν και όσοι υπέβαλαν από την 1η-1-2000 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 λανθασμένες ή ελλιπείς δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, καθώς και όσοι δεν υπέβαλαν καν τέτοιες δηλώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές ή αρχικές δηλώσεις χωρίς καμία επιβάρυνση με πρόστιμο! Οσοι π.χ. υπέβαλαν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών χωρίς να συμπεριλάβουν κάποια τιμολόγια που εξέδωσαν ή έλαβαν ή με λάθη στα στοιχεία των τιμολογίων που δήλωσαν, όσοι υπέβαλαν δηλώσεις έναρξης ή μεταβολής ή διακοπής δραστηριότητας στις ΔΟΥ με λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία τους, καθώς επίσης και όσοι παρέλειψαν να υποβάλουν τέτοιες δηλώσεις έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τροποποιητικές ή αρχικές δηλώσεις για να καλύψουν αυτά τα λάθη ή τις παραλείψεις τους, χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόστιμα!

Την ίδια δυνατότητα έχουν και όσοι φορολογούμενοι έχουν υποβάλει από το 2000 έως το 2016 λανθασμένες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9. Μπορούν δηλαδή να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις με τις οποίες θα διορθώσουν τα λάθη ή θα καλύψουν τις παραλείψεις τους και εφόσον από τις τροποποιήσεις που θα κάνουν δεν επηρεάζεται αυξητικά το ύψος κάποιας φορολογικής επιβάρυνσης στην ακίνητη περιουσία τους, εφόσον δηλαδή δεν προκύπτει επιπλέον Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ή Ενιαίο Τέλος Ακινήτων ή Φόρος Ακίνητης Περιουσίας ή Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων κ.λπ., τότε η υποβολή των νέων δηλώσεων δεν θα συνοδεύεται με πρόστιμα.

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από 1-1-2014 δύναται να υποβληθεί είτε ανά μίσθωση είτε συγκεντρωτικά κατ’ έτος ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι ΑΦΜ του μισθωτή-μισθωτών.

Πώς ρυθμίζεται η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

Στην εγκύκλιο δίδονται αναλυτικές διευκρινίσεις για τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων ανά κατηγορία φόρου. Οσον αφορά στη φορολογία εισοδήματος, οι οδηγίες αυτές έχουν ως εξής:

Υποβολή δηλώσεων

Στη ρύθμιση υπάγονται οι αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή.

Με την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου, καθόσον η βεβαίωση αυτή γίνεται, είτε με βάση τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) είτε του προϊσχύσαντος ΚΦΕ (ν. 2238/1994), έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους (ή της διανυόμενης διαχειριστικής περιόδου ή του ημερολογιακού έτους κατά περίπτωση), το οποίο στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται.
Για την καλύτερη κατανόηση των αναφερομένων ανωτέρω τίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο
Φορολογούμενος που δηλώνει εκπρόθεσμα με αρχική δήλωση οικονομικού έτους 2010 εισόδημα από μισθούς 18.000 ευρώ και εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα 2.000 ευρώ, που εισέπραξε το 2009:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Εισόδημα από μισθούς (κωδ. 301 Ε1) =18.000 ευρώ
Εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα (κωδ. 501 Ε1) =2.000 ευρώ
Συνολικό εισόδημα 20.000 ευρώ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ:
Αφορολόγητο 12.000 ευρώ
8.000 Χ 25%=2.000 ευρώ
Αρα: Φόρος κλίμακας 2.000 ευρώ
Υπολογισμός πρόσθετου φόρου λόγω υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης: 2.000 ευρώ Χ 78 μήνες καθυστέρησης υποβολής Χ 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης =1.560 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ 3.560 ευρώ (2.000 ευρώ + 1.560 ευρώ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΦΟΡΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: 2.000 ευρώ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΡΥΘΜΙΣΗ: 1.560 ευρώ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΦΟΣΟΝ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 31.3.2017: 2.000*8%=160 ευρώ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΦΟΣΟΝ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ 31.3.2017 ΜΕΧΡΙ 31.5.2017: 2.000*10%=200 ευρώ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 3.560 ευρώ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 31.3.2017: 2.160 ευρώ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ 31.3.2017 ΜΕΧΡΙ 31.5.2017: 2.200 ευρώ
Οφελος με ΡΥΘΜΙΣΗ: 1.400 ευρώ αν η δήλωση υποβληθεί μέχρι 31.3.2017 ή 1.360 ευρώ αν η δήλωση υποβληθεί στο διάστημα από 1.4.2017 έως 31.5.2017.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο
Φορολογούμενος που δηλώνει εκπρόθεσμα με τροποποιητική δήλωση οικονομικού έτους 2010 εισόδημα από μισθούς 18.000 ευρώ και εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα 5.000 ευρώ, που εισέπραξε το 2009:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Εισόδημα από μισθούς, κωδ. 301=18.000 ευρώ
Εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα (κωδ. 501) =5.000 ευρώ
Συνολικό εισόδημα 23.000 ευρώ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ:
Αφορολόγητο 12.000 ευρώ
11.000 Χ 25%=2.750 ευρώ
Αρα, φόρος κλίμακας 2.750 ευρώ
Υπολογισμός πρόσθετου φόρου λόγω υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης: 2.750 ευρώ Χ 78 μήνες καθυστέρησης υποβολής Χ 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης = 2.145 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ 4.895 ευρώ (2.750 ευρώ + 2.145 ευρώ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: 2.750 ευρώ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΡΥΘΜΙΣΗ: 2.145 ευρώ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΦΟΣΟΝ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 31.3.2017: 2.750 Χ 8%=220 ευρώ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΦΟΣΟΝ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ
ΑΠΟ 31.3.2017 ΜΕΧΡΙ 31.5.2017: 2.750 ευρώ Χ 10%=275 ευρώ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 4.895 ευρώ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΑΝ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 31.3.2017: 2.970 ευρώ (2.750 ευρώ + 220 ευρώ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ 31.3.2017 ΜΕΧΡΙ 31.5.2017: 3.025 ευρώ (2.750 ευρώ + 275 ευρώ)
Οφελος με ΡΥΘΜΙΣΗ: 1.925 ευρώ αν η υποβολή της δήλωσης γίνει μέχρι 31.3.2017 ή 1.870 ευρώ αν η υποβολή της δήλωσης γίνει από 1.4.2017 έως 31.5.2017.

 

 

Πηγή:eleftherostypos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *