Πως διαμορφώνονται οι μισθοί στο Δημόσιο με τις νέες αλλαγές

Κοινοποιήστε το άρθρο

Με βάση τον N. 4484/2017: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 110/1-8-2017 ισχύει:

1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη

Με την παρ.2 του Άρθρου 35 αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 4α του Άρθρου 11 του ν. 4354/2015, αναφορικά µε τους Φορείς των οποίων η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Κατόπιν αυτών, εκτός από την προϋπηρεσία στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται και η υπηρεσία που έχει προσφερθεί στους επίσημους Θεσµούς και τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, γίνεται ρητή αναφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί µε μειωμένο ωράριο εργασίας.

2. Οικογενειακή παροχή

Με την παρ.3 του Άρθρου 35 συµπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 15 του ν. 4354/2015, προκειµένου να καταστεί σαφές ότι, η οικογενειακή παροχή δεν χορηγείται σε υπαλλήλους µε τέκνα τα οποία εργάζονται και το συνολικό ετήσιο εισόδηµά τους υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά από τη φορολογική νοµοθεσία.

Επιπλέον, µε την παρ. 4 του Άρθρου 35 αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 2 του Άρθρου 15 του ν. 4354/2015 σχετικά µε τη χορήγηση της οικογενειακής παροχής για τέκνα που φοιτούν στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, προκειµένου να καταστεί σαφές ότι, η παροχή αυτή χορηγείται σε όλες τις περιπτώσεις φοίτησης των τέκνων σε εταλυκειακή εκπαίδευση ανώτερη ή ανώτατη τυπική ή µη.

3. Αποζημίωση ιδιωτών που συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα

Με την παρ. 5α του Άρθρου 35 συµπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 21 του ν. 4354/2015 προκειµένου η αποζηµίωση που προβλέπεται για τους ιδιώτες που συµµετέχουν σε συλλογικά Όργανα να µπορεί να καταβάλλεται σε αυτούς και στην περίπτωση µεµονωµένων ελέγχων ή αξιολογήσεων.

4. Έκδοση αποφάσεων καθορισμού αποζημιώσεων και αποδοχών ειδικών κατηγοριών

Με την παρ. 5β του Άρθρου 35 συμπληρώνεται το Άρθρο 22 του Ν.4354/15 και ορίζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία η 1.6.2018 για την έκδοση όλων των αποφάσεων που προβλέπονται σε αυτό το Άρθρο και καθορίζουν αποδοχές ή αποζηµιώσεις.

5. Επιστροφή αχρεωστήτως καταθληθέντων

Με την παρ. 7 του Άρθρου 35 διορθώνεται η εσφαλµένη παραποµπή της παρ. 1 του Άρθρου 24 του ν. 4354/2015 στο Άρθρο 23 του ν. 4270/2014, στο ορθό 123 (Άρθρο) του ίδιου νόµου.

6. Μη μισθολογικές παροχές

Με την παρ.4 του Άρθρου 36 καταργούνται οι ρυθµίσεις του Άρθρου 24 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ του Άρθρου 2 του ν. 4336/2015, οι οποίες δεν είχαν συνάφεια µε τις λοιπές ρυθµίσεις της εν λόγω Υποπαραγράφου, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία σύγχυσης ως προς το εύρος εφαρµογής της.

Οι ρυθµίσεις του καταργούµενου Άρθρου 24 επαναθεσπίζονται στο Άρθρο 43 του νόμου.

Ταυτόχρονα, στο Άρθρο 43 συµπληρώνονται οι σχετικές διατάξεις µε την πρόβλεψη υποχρεωτικής σύµπραξης του Υπουργού Οικονοµικών, σε κάθε συλλογική σύµβαση ή απόφαση (Υπουργική ή ΔΣ), που προβλέπει τη χορήγηση µη µισθολογικών παροχών σε υπαλλήλους των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Κατεβάστε εδω το ΦΕΚ

 

 

Πηγή:e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *