Μειώσεις ως και 30% σε φορολογικά πρόστιμα προ του 2014

Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Views: 16

Μείωση των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής φόρων για έτη από το 2006 μέχρι και το 2013 κατά ποσοστά της τάξεως του 28%-30% προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 που προβλέπουν τον επανυπολογισμό των επιβαρύνσεων αυτών με βάση τις επιεικέστερες ρυθμίσεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1η-1-2014 και μετά.

Το συμπέρασμα αυτό αποτυπώνεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με θέμα την παροχή οδηγιών προς τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις ΔΟΥ για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4509/2017. Στην εγκύκλιο παρατίθενται αναλυτικά παραδείγματα επανυπολογισμού των προστίμων, τα οποία επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα το οποίο είχε εξαγάγει ο «Ε.Τ.» με αποκαλυπτικό δημοσίευμα από τον Δεκέμβριο, περί αναδρομικής μείωσης των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής φόρων κατά ποσοστά κοντά στο 30% σε φορολογικές υποθέσεις ετών προ του 2014.

Ακυρες…

Σύμφωνα με τα όσα διευκρινίζονται στη συγκεκριμένη εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 ορίζεται ότι για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται από την 1η-1-2018 και μετά και αφορούν σε υποχρεώσεις χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις πριν από την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ (ήτοι μέχρι 31-12-2013) δεν θα επιβάλλονται πλέον οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, οι οποίοι:
α) στο φόρο εισοδήματος και τους λοιπούς φόρους, πλην ΦΠΑ, ανέρχονται σε:

* 1% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής, για εκπρόθεσμη δήλωση,

* 2% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής, για ανακριβή δήλωση και

* 2,5% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής, για μη υποβληθείσα δήλωση.
β) Στον ΦΠΑ ανέρχονται σε:

* 1,5% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής, για εκπρόθεσμη δήλωση,

* 3% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής, για ανακριβή δήλωση και

* 3,5% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής, για μη υποβληθείσα δήλωση.

Οι νέες ποινές

Αντί των διατάξεων αυτών, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις του ΚΦΔ (ν. 4174/2013), εφόσον συνεπάγονται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου.

Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις αυτές, θα επιβάλλεται πρόστιμο που ισούται με το άθροισμα του προστίμου των άρθρων 58 ή 58Α παρ. 2 ή 59 του ΚΦΔ, κατά περίπτωση, και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του ΚΦΔ. Οι τόκοι θα υπολογίζονται από την 1η-1-2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου. Ειδικότερα, στις παραπάνω περιπτώσεις θα επιβάλλονται οι ακόλουθες χρηματικές κυρώσεις:

1) Στο φόρο εισοδήματος και τις λοιπές φορολογίες πλην ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων:

α) Σε περίπτωση μη υποβολής χρεωστικής δήλωσης, πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση (άρθρο 58, παράγραφος 2 του ΚΦΔ).

β) Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης, πρόστιμο ίσο με:

* 10% του ποσού της επιπλέον διαφοράς φόρου, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,

* 25% του ποσού της επιπλέον διαφοράς φόρου, αν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό μεταξύ 20% και 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,

* 50% του ποσού της επιπλέον διαφοράς φόρου, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση (άρθρο 58, παράγραφος 1 του ΚΦΔ)

2 Στον ΦΠΑ και τους λοιπούς παρακρατούμενους φόρους:

* Σε περίπτωση μη υποβολής χρεωστικής δήλωσης, πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση (άρθρα 58Α και 59 του ΚΦΔ).

* Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης, πρόστιμο ίσο με 50% του ποσού της επιπλέον διαφοράς φόρου (άρθρα 58Α και 59 του ΚΦΔ).

3 Πέραν των προστίμων, σε όλες τις περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων των ετών προ του 2014 θα επιβάλλονται επιπλέον, επί της διαφοράς φόρου που καταλογίζεται, τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την 1η-1-2014 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.

Χρήσεις 2006-2013

Ο επανυπολογισμός των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τις διατάξεις του ΚΦΔ θα μπορεί να γίνει και σε περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων των ετών 2006-2013 που εκκρεμούν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή στα διοικητικά δικαστήρια, υπό την προϋπόθεση ότι, σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούμενος θα υποβάλει στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη προσδιορισμού του φόρου αίτηση-ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής της πράξης ή της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή του δικαστηρίου. Ευνόητο είναι ότι για τις περιπτώσεις αυτές ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του ή τη συνέχιση της δίκης, ως προς το κύριο αντικείμενο αυτής.

Παράδειγμα 1

Eστω την 15.1.2018 εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου για περίπτωση μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, οικ. έτους 2013 (χρήσης 2012), η προθεσμία υποβολής της οποίας έληξε την 30.8.2013 και με την πράξη αυτή προκύπτει φόρος εισοδήματος 1.000,00 ευρώ.

Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν.4509/2017 και την επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου απαιτούνται οι εξής υπολογισμοί:

α) Ποσοστό πρόσθετου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 (λόγω μη υποβολής δήλωσης):
53μήνες Χ 2,5% = 132,5%, περιοριζόμενο, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου του ν. 2523/1997 σε 120%.

Επομένως το ποσό του πρόσθετου φόρου του ν. 2523/1997 ανέρχεται σε: 1.000,00 Χ 120% = 1.200,00 ευρώ. (α)

β) Ποσοστό προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017, ως άθροισμα του ποσοστού του προστίμου της παρ. 2 του άρθρου 58 του ΚΦΔ (50%) πλέον του ποσοστού του τόκου του άρθρου 53 του ΚΦΔ, υπολογιζόμενου από 01.01.2014 έως 15.01.2018 (0,73% Χ 49μήνες= 35,77%), ήτοι: 50% + 35,77% = 85,77% και επομένως το ποσό του προστίμου της παρ. 17 του άρθρου 72 του ΚΦΔ, ανέρχεται σε:
(1.000,00 Χ 50%) + (1.000,00 X 35,77%) = 500,00 + 357,70 = 857,70 ευρώ. (β)

γ) Από τη σύγκριση μεταξύ των ανωτέρω (α) και (β) προκύπτει ότι, λόγω μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα επιβληθεί το πρόστιμο των 857,70 ευρώ, ως επιεικέστερη κύρωση.

Παράδειγμα 2

Eστω ότι την 15.1.2018 εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για περίπτωση υποβολής ανακριβούς περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, περιόδου Ιουλίου 2013, η προθεσμία υποβολής της οποίας έληγε την 20.8.2013 και με την πράξη αυτή προκύπτει διαφορά φόρου 2.000,00 ευρώ.

Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 και την επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου απαιτούνται οι εξής υπολογισμοί:

α) Ποσοστό πρόσθετου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 (λόγω υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ):

53μήνες Χ 3% = 159%, περιοριζόμενο, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997 σε 120% και επομένως το ποσό του πρόσθετου φόρου του ν. 2523/1997 ανέρχεται σε 2.000,00 Χ 120% = 2.400,00 ευρώ. (α)

β) Ποσοστό προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 72 του ΚΦΔ, ως άθροισμα του ποσοστού του προστίμου της παρ. 2 του άρθρου 58Α του ΚΦΔ (50%) πλέον του ποσοστού του τόκου του άρθρου 53 του ΚΦΔ, υπολογιζόμενου από 01.01.2014 έως 15.01.2018 (0,73% Χ 49μήνες= 35,77%), ήτοι: 50% + 35,77% = 85,77% και επομένως το ποσό του προστίμου της παρ. 17 του άρθρου 72 του ΚΦΔ, ανέρχεται σε: (2.000,00 Χ 50%) + (2.000,00Χ 35,77%) = 1.000,00 +715,40= 1.715,40 ευρώ. (β)

γ) Από τη σύγκριση μεταξύ των ανωτέρω (α) και (β) προκύπτει ότι, λόγω υποβολής ανακριβούς περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ θα επιβληθεί το πρόστιμο των 1.715,40 ευρώ, ως επιεικέστερη κύρωση.

 

Πηγή:eleftherostypos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πώς θα ρυθμίζονται οι οφειλές επιχειρήσεων ως 50.000 ευρώ
Προηγούμενο άρθρο
Καθιερώνονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για όσους χρωστούν στο Δημόσιο
Μενού