Άνοιξε η εφαρμογή για τη ρύθμιση οφειλών έως και 120 δόσεις

Κοινοποιήστε το άρθρο

Άνοιξε χθες η εφαρμογή για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία, για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς και αρχιτέκτονες, δημοσιογράφους, οικονομολόγους και λογιστές που ως φυσικά πρόσωπα, χωρίς πτωχευτική ικανότητα, έχουν εισόδημα από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Μέσω της πλατφόρμας  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες με χρέη έως 20.000 ευρώ προς την εφορία ή και τα ασφαλιστικά ταμεία όπως επίσης και οφειλέτες που χρωστούν έως και 50.000 ευρώ υπό το την προϋπόθεση ότι το 85% των χρεών τους αφορά προς το δημόσιο.

Σύμφωνα με τον οδηγό που δημοσίευσε η Ειδική Γραμματεία Διευθέτησης Ιδιωτικού Χρέους, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους για υπαγωγή στη ρύθμιση, είναι τα εξής:

Η αίτηση πρέπει να περιέχει:

– πλήρη στοιχεία του οφειλέτη,

– πλήρη στοιχεία τυχόν συνοφειλετών που υποβάλλουν την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη,

– τα στοιχεία που βεβαιώνουν ότι ο οφειλέτης έχει σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης:

– θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή

– θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

– κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή.

Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

-Πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών που να βεβαιώνει ότι δεν έχει εκδοθεί για τον οφειλέτη οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού. Σε περίπτωση έκδοσης τέτοιου είδους δικαστικής απόφασης, πρέπει να προσκομίζεται:

– υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη του ν. 1599/1986 ότι οι οφειλές που έχουν περιληφθεί στην παρούσα αίτηση του οφειλέτη δεν έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και

– επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης και της απόφασης.

– Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης προσδιορισμού φόρου του έτους υποβολής της αίτησης και των τριών (3) προηγούμενων ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί, για αίτηση ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο αλλά και των πέντε (5) προηγούμενων ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί, για αίτηση ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για οφειλέτες οι οποίοι έχουν στην κυριότητα τους εμπράγματα δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας του γηπέδου (Α ΓΗΣ).
Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι προς ρύθμιση οφειλές προς το Δημόσιο ή / και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ επισυνάπτονται επιπροσθέτως και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται υποχρέωση σύνταξης ή/και δημοσίευσης αυτών.

– Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.

Πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων.

Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική παράθεση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί αυτών.

Το Δημόσιο ή / και το ΚΕΑΟ (το οποίο εκπροσωπεί τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) δύναται να ζητήσουν την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, τα οποία κρίνουν απαραίτητα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη και για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης από αυτούς.

Όπως αναφέρεται και στις σχετικές οδηγίες σε περίπτωση που το Δημόσιο ή / και το ΚΕΑΟ διαπιστώσουν ελλείψεις ή ανακρίβειες στην υποβληθείσα αίτηση, τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά, δύναται να τάξουν εύλογη προθεσμία, η οποία δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, για τη συμπλήρωση ή διόρθωση αυτών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να απορρίψουν την αίτηση.

Και μόνο από τη διαδικασία αλλά και τις προϋποθέσεις (κερδοφορία σε μια απο τελευταίες χρήσεις, συγκεκριμένη αναλογία χρεών προς τα κέρδη κλπ) προκύπτει ότι δεν θα είναι απλό για κανέναν να εξασφαλίσει την πολυπόθητη υπαγωγή. Και αν ακόμη ξεπεράσει κάποιος τον γραφειοκρατικό γολγοθά, και αν ακόμη ανταποκριθεί στο κόστος που συνεπάγεται η αίτηση (σ.σ προφανώς ο λογιστής δεν θα κάνει δωρεάν όλη αυτή τη διαδικασία) θα πρέπει να μπορέσει να ανταπεξέλθει και σε μια «τριπλή επίθεση»:

Θα πρέπει να πληρώνει τη ρύθμιση των 120 δόσεων η οποία θα αφορά στα χρέη εώς 31/12/2016
Θα πρέπει να κάνει ξεχωριστή ρύθμιση για τα χρέη του 2017 τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 12 δόσεις
Θα πρέπει να πληρώνει και τις τρέχουσες υποχρεώσεις οι οποίες θα πρέπει είτε να καταβάλλονται εφάπαξ, είτε να ρυθμίζονται σε 12 δόσεις με βάση την νέα πλατφόρμα για τις βεβαιωμένες οφειλές.

 

 

Πηγή:eleftherostypos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *