Στα θρανία λογιστές και δικηγόροι για την έκδοση συντάξεων – O τιμοκατάλογος υπηρεσιών

Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Views: 194

Τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 ξεκινά ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης δικηγόρων και λογιστών-φοροτεχνικών από τον e-ΕΦΚΑ, με στόχο, έπειτα από την επιτυχή πιστοποίησή τους, να ενταχθούν στη διαδικασία απονομής και να συμβάλουν στην ταχύτερη έκδοση συντάξεων.

Παράλληλα, με απόφαση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή, οι συμμετέχοντες στον πρώτο κύκλο πιστοποίησης αυξάνονται από 180, που είχε αρχικά ανακοινωθεί, σε 1.200, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι αιτήσεις δικηγόρων και λογιστών-φοροτεχνικών, για να ενταχθούν στο Ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών του e-ΕΦΚΑ, ξεπέρασαν τις 3.600. Σημειώνεται πως για την εκπαίδευση-πιστοποίησή τους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τόσο ασύγχρονα, μέσω διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας (Moodle), στον ιστότοπο howto.gov.gr, όσο και με διαδικτυακά μαθήματα σε πραγματικό χρόνο.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα:

Νομοθεσία θεμελίωσης δικαιώματος

Νομοθεσία νομιμοποίησης χρόνου ασφάλισης και χρήσης του στην απονομή σύνταξης (ανακεφαλαίωση-βεβαίωση χρόνου ασφάλισης μισθωτών και μη μισθωτών, διαπίστωση οφειλών, ενδεχόμενη αναθεώρηση πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών, ρυθμίσεις οφειλών μη μισθωτών, αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης)

Υπολογισμός κύριας σύνταξης με τους κανόνες του Ν. 4387/2016 & του Ν. 4670/2020

Δικαιολογητικά

Εκπαίδευση στη χρήση εφαρμογών & μηχανογραφικών συστημάτων

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει: (α) εκπαιδευτικό βίντεο (παρουσίαση), (β) σημειώσεις, (γ) εκπαιδευτικό υλικό και (δ) τεστ αυτοαξιολόγησης γνώσεων ενότητας (quiz). Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι συμμετέχοντες στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης-πιστοποίησης θα ενημερωθούν τις επόμενες ημέρες, μέσω e-mail, για την επιλογή τους, καθώς και για τις λεπτομέρειες της εκπαίδευσής τους.

Τονίζεται πως στον πρώτο κύκλο θα συμμετάσχουν 800 δικηγόροι και 400 λογιστές-φοροτεχνικοί, κατ’ αναλογία του αριθμού των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τις δύο κατηγορίες επαγγελματιών.

Στόχος της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ είναι πολύ σύντομα να ξεκινήσει και ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης-πιστοποίησης, για τον οποίο θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Η ανάθεση στους πιστοποιημένους επαγγελματίες για τις βεβαιώσεις και τα σχέδια απόφασης συντάξεων που μπορούν να εκδίδουν γίνεται με υπεύθυνη δήλωση που απευθύνεται στον e-ΕΦΚΑ, ή με καταχώρηση σε ειδική πλατφόρμα στο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ.

Ο τιμοκατάλογος παροχής υπηρεσιών

Ο τιμοκατάλογος της κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης για τις βεβαιώσεις και τα σχέδια απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης που θα εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες διαμορφώνεται ως εξής:

– Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης: 40 ευρώ όταν η βεβαίωση αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. τ. ΙΚΑ), 80 ευρώ όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς

– Βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ή για αίτηση ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών: 30 ευρώ.

– Βεβαίωση οφειλόμενου ποσού για αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης: 30 ευρώ

– Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επικουρικής): 60 ευρώ. Αν η σύνταξη απονέμεται με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης, στην αποζημίωση προστίθενται 15 ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλέον του ενός.

– Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση: 60 ευρώ. Αν η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αποζημίωση ανέρχεται σε 80 ευρώ.

Εξετάσεις – Τράπεζα Ερωτημάτων

Ο φορέας πιστοποίησης καταρτίζει τράπεζα ερωτημάτων, κατόπιν εγκρίσεως από την επιτροπή του άρθρου 5. Τα ερωτήματα συντάσσονται με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών και, ειδικότερα, με τέσσερις (4) πιθανές απαντήσεις για κάθε ερώτημα. Για κάθε ενότητα από τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 συντάσσονται τουλάχιστον δεκαπλάσια ερωτήματα από αυτά που θα τεθούν στις εξετάσεις. Η τράπεζα ερωτημάτων μπορεί να τροποποιείται ή να αντικαθίσταται από τον φορέα πιστοποίησης, κατόπιν γνώμης της επιτροπής του άρθρου 5, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης. Τα ερωτήματα μπορούν να περιλαμβάνονται και ως επιμέρους απαντήσεις σε πρακτικό θέμα.

Διενέργεια εξετάσεων

 1. Οι εξετάσεις για κάθε κύκλο πιστοποίησης διενεργούνται μόνο μία φορά, εξ αποστάσεως σε ημέρα και ώρα που καθορίζει ο φορέας πιστοποίησης. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να διασφαλισθεί η ταυτοπροσωπία των εξεταζόμενων επαγγελματιών, καθώς και ότι οι εξεταζόμενοι δεν λαμβάνουν βοήθεια από τρίτους ούτε προσφεύγουν σε οιασδήποτε μορφής βοηθήματα για τις απαντήσεις τους.
 2. Η διάρκεια και οι λοιπές λεπτομέρειες των εξετάσεων καθορίζονται από τον φορέα πιστοποίησης, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 5. Μετά τη λήξη της διάρκειας των εξετάσεων δεν επιτρέπεται η υποβολή ή η διόρθωση απαντήσεων. Τα ερωτήματα λαμβάνονται από την τράπεζα ερωτημάτων του άρθρου 8.
 3. Επιτρέπεται σε πιστοποιούμενο επαγγελματία να ζητήσει να εξετασθεί, αντί για τις εξετάσεις του κύκλου πιστοποίησης του e-ΕΦΚΑ στον οποίον Ζήτησε να συμμετάσχει, σε εξετάσεις άλλου κύκλου πιστοποίησης, μετά από αίτημα του που υποβάλλεται το αργότερο δύο (2) ώρες πριν από την καθορισθείσα έναρξη των εξετάσεων. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται δύο φορές.

Βαθμολόγηση – πιστοποίηση

 1. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων γίνεται αυτοματοποιημένα και εξάγεται βαθμός αμέσως μετά τη λήξη της διάρκειας των εξετάσεων.
 2. Για κάθε ορθή απάντηση προστίθεται ένας βαθμός στη βαθμολογία του εξεταζομένου, σε περίπτωση που δεν παρέχεται απάντηση σε ερώτημα δεν προστίθεται ούτε αφαιρείται βαθμός και σε περίπτωση εσφαλμένης απάντησης αφαιρείται μισός βαθμός από τη βαθμολογία του εξεταζομένου.
 3. Δεν μπορεί να πιστοποιηθεί εξεταζόμενος, του οποίου η συνολική βαθμολογία υπολείπεται του 70% της μέγιστης βαθμολογίας. Επίσης, δεν πιστοποιούνται εξεταζόμενοι που έλαβαν βαθμολογία κατώτερη από τη βαθμολογία που έλαβε το 75% των υπολοίπων εξεταζομένων της ίδιας εξέτασης.
 4. Αποκλείεται από τις εξετάσεις και δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε οποιονδήποτε κύκλο πιστοποίησης ή να εγγραφεί στο μητρώο του άρθρου 11 επαγγελματίας, ο οποίος υπέπεσε σε σοβαρή παράβαση σε σχέση με την ταυτοπροσωπία και την εν γένει ακεραιότητα των εξετάσεων. Ο αποκλεισμός γίνεται με απόφαση του φορέα πιστοποίησης.

Εγγραφή στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών

 1. Με διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια κάθε εξέτασης, οι επιτυχόντες εγγράφονται στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών. Η διαπιστωτική πράξη αυτού του άρθρου που εκδίδεται μετά την πρώτη εξέταση που γίνεται σύμφωνα με την παρούσα υπέχει και θέση διαπιστωτικής πράξης για την έναρξη λειτουργίας του ειδικού μητρώου πιστοποιημένων επαγγελματιών.
 2. Ως προς τα προσωπικά δεδομένα των πιστοποιημένων επαγγελματιών ο e-ΕΦΚΑ ενεργεί υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που απορρέουν από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο

Στο μητρώο καταγράφονται τα παρακάτω στοιχεία των πιστοποιημένων επαγγελματιών:

α. Αύξων αριθμός μητρώου πιστοποιημένου επαγγελματία

β. Ημερομηνία πιστοποίησης

γ. Ονοματεπώνυμο

δ. Αριθμός μητρώου του οικείου επαγγελματικού συλλόγου

ε. Έδρα

στ. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που παρέχει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας.

Κυρώσεις

 1. Εάν από τους ελέγχους της παρ. 4 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 διαπιστωθεί ότι ο πιστοποιημένος επαγγελματίας έχει εκδώσει εσφαλμένες ή ελλιπείς βεβαιώσεις που αφορούν σε τρεις τουλάχιστον ασφαλισμένους, η πιστοποίηση του ανακαλείται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και διαγράφεται από το ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών. Εάν, κατόπιν αποδοχής προσφυγής είτε του πιστοποιημένου επαγγελματία, είτε του ασφαλισμένου, που έχει ασκηθεί κατά των πράξεων μεταρρύθμισης ή ανάκλησης συντάξεων της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021, προκύψει ότι δεν είχε χωρήσει σφάλμα του πιστοποιημένου επαγγελματία, η πιστοποίηση του αποκαθίσταται αυτοδίκαια και επανεγγράφεται αμέσως εκ νέου στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών.
 2. Εάν διαπιστωθεί ότι το σφάλμα ή οι ελλείψεις στις βεβαιώσεις που εκδίδει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο, καλείται προς παροχή εξηγήσεων από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, με κλήση που επιδίδεται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα παροχής των εξηγήσεων.

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας δικαιούται να καταθέσει, εντός της προθεσμίας αυτής ή μαζί με την εμφάνιση του για παροχή εξηγήσεων, και έγγραφο υπόμνημα παροχής εξηγήσεων.

Μετά τις προφορικές ή έγγραφες εξηγήσεις ή, εάν αυτές δεν έχουν παρασχεθεί, μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάχθηκε, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021, εάν εξακολουθεί να θεωρεί ότι συντρέχει δόλος ή βαρεία αμέλεια του πιστοποιημένου επαγγελματία.

Το ύψος του προστίμου επιβάλλεται με βάση την ένταση του πταίσματος που επέδειξε ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, την τυχόν υποτροπή του, καθώς και το ύψος των ποσών που καταβλήθηκαν ή θα μπορούσαν να καταβληθούν αχρεωστήτως.

Πηγή: ΟΤ

 

Μενού