Κληρονομιά: Υποχρεωτική υποβολή στο myPROPERTY-Όλα τα δικαιολογητικά (απόφαση)

Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Views: 365

Νέες δυνατότητες ψηφιακής υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, όλων των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, εντός και εκτός του αντικειμενικού συστήματος αξιών, παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Από 1.1.2024, δηλώσεις οι οποίες δεν υποβάλλονται με τη διαδικασία αυτή, αλλά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου», θεωρούνται μη υποβληθείσες και ο φορολογούμενος καλείται με μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο Taxisnet, να υποβάλει την φορά την δήλωσή του ξανά μέσω της εφαρμογής “Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.” Στην πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ έχουν ξεκινήσει από πέρυσι ήδη να υποβάλλονται οι δηλώσεις, για κληρονομιές θανόντων από το 2022 και μετά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύτηκε χθες, υποβάλλονται πλέον ψηφιακά, μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής:

Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μέχρι και 31/12/2021.

Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μετά την 1/1/2022, ως εξής:

— Σχεδόν το σύνολο των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς (αρχικές και τροποποιητικές) για τις οποίες δεν υποστηρίζεται αυτοματοποιημένη εκκαθάριση από την εφαρμογή myPROPERTY (λ.χ. δηλώσεις για ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος αξιών, αναβολή φορολογίας).

— Οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, για τις οποίες η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ.

Για όλες τις παραπάνω δηλώσεις έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα myPROPERTY η νέα ειδική κατηγορία «Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς μέσω ΔΟΥ».

Οι δηλώσεις αυτές:

  • υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY από τον κληρονόμο, με μεσολάβηση ή όχι συμβολαιογράφου, ή από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κληρονόμουεκκαθαρίζονται από την αρμόδια ΔΟΥ και
  • η πράξη προσδιορισμού του φόρου κληρονομιάς κοινοποιείται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Μηνύματά μου», στην ψηφιακή πύλη myAADE, στον κληρονόμο και τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εάν η δήλωση έχει υποβληθεί μέσω εκπροσώπου.

Η υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς μέσω της παραπάνω εφαρμογής του myPROPERTY είναι προαιρετική μέχρι τις 31/12/2023. Από την 1/1/2024, όλες οι ανωτέρω δηλώσεις θα υποβάλλονται υποχρεωτικά μόνο μέσω της παραπάνω ψηφιακής διαδικασίας.

Δικαιολογητικά

Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται, είναι:

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (μόνο για τις δηλώσεις που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή)

2. Απόφαση δημοσίευσης διαθήκης

3. Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό (οικογενειακής κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών) της αρμόδιας δημοτικής αρχής. Μόνον σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσής του, αρκεί ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων για το είδος και το βαθμό συγγένειας προς τον κληρονομούμενο

4. Πιστοποιητικό Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης, κατά περίπτωση

5. πληρεξούσιο ή ειδική εξουσιοδότηση αν δεν υποβάλει δήλωση ο ίδιος ο δικαιούχος

6. Τα φύλλα προσδιορισμού αξίας ακινήτων ή υπολογισμού αξίας μετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ. από την εφορία.

Σε πιο ειδικές περιπτώσεις απαιτούνται:

7. Αντίγραφο της σύμβασης νέμησης, ή του συστατικού εγγράφου trust, ή του καταστατικού εγγράφου νομικού προσώπου ή ιδρύματος, κατά περίπτωση, που αποδεικνύουν τον τρόπο και το είδος της επαγωγής και τη νομική μορφή και χαρακτήρα του υπόχρεου σε φόρο

8. Σε περίπτωση αφάνειας, την τελεσίδικη δικαστική απόφαση που κηρύσσει την αφάνεια και το φύλλο της εφημερίδας στην οποία η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί

Β) ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που κατά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν, είναι:

1. Αποδεικτικά χρεών και βαρών

2. Αποδεικτικά πληρωμής ή βεβαίωσης φόρου στην αλλοδαπή

3. Βεβαίωση Τράπεζας για κοινό λογαριασμό

4. Καταστατικό νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

5. Αποδεικτικά περί δεκαετούς παραμονής του κληρονομουμένου στην αλλοδαπή

6. Σε περίπτωση λοιπών ειδικών απαλλαγών, τα δικαιολογητικά που έχουν καθοριστεί με τις οικείες αποφάσεις

7. Τα προβλεπόμενα από τα φύλλα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

8. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απαλλαγής α’ κατοικίας, όπως έχουν καθοριστεί με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1101/2010 (Β’ 1021) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

9. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, κατ’ άρθρο 7 του ν. 2961/2001

10. Η σύμβαση ασφάλισης ζωής του κληρονομουμένου ή σχετική βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας

11. Λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.

Δείτε την απόφαση

πηγή: aftodioikisi.gr

Μενού