Στεγαστικό επίδομα 1.000 ευρώ σε φοιτητές- Κριτήρια και προϋποθέσεις

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 80

αρχείο λήψης (2)Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994. Κατ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου Νόμου.

2. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που είναι ΄Ελληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. Εξαιρούνται οι φοιτητές των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών.

3. Το επίδομα χορηγείται για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους, ανεξαρτήτως αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και εφ” όσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο Νόμο.

4. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους.

5. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα αυτής, ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Άρθρο 2 
Δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την πληρωμή του επιδόματος

1. Ο δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, υποβάλλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η οποία, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσής της.

2. Με την αίτηση συνυποβάλλονται :

α) Πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος που σπουδάζει ο φοιτητής, το περιεχόμενο του οποίου αναλύεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και το οποίο εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους και μόνον για τους δικαιούχους του επιδόματος.

β) Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στον τόπο φοίτησης και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των σαράντα (40) χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα αυτής, ανεξάρτητα αν βρίσκεται στον ίδιο ή σε άλλο Νομό από την έδρα της σχολής. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής σ αυτό και απόδειξη παροχής υπηρεσιών (σε επικυρωμένο αντίγραφο) για το ίδιο διάστημα. Δεν θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

3. Η αίτηση υποβάλλεται εντός των πρώτων τριών μηνών κάθε ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 3 
Αρχή ελέγχου και πληρωμής του επιδόματος

1. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, μετά τη συμπλήρωση και την υπογραφή της από το δικαιούχο του επιδόματος, κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου και αφού χορηγηθεί αριθμός πρωτοκόλλου και γίνει έλεγχος από το Τμήμα ή Γραφείο Εισοδήματος της ίδιας ΔΟΥ για τη σωστή συμπλήρωση των αναγραφομένων σ αυτή στοιχείων, την προσκόμιση των δικαιολογητικών του προηγούμενου άρθρου, και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, θεωρείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή Γραφείου Εισοδήματος. Μετά τη θεώρηση αυτή η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση τίτλου πληρωμής και προωθείται στο Τμήμα Εξόδων της ΔΟΥ, όπου θεωρείται για την πληρωμή από τον Προϊστάμενο του Τμήματος αυτού, και γίνεται η πληρωμή του ποσού στο δικαιούχο, το οποίο είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε καμμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Αν ελλείπουν δικαιολογητικά ή τα προσκομισθέντα δεν είναι πλήρη, η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

2. Εάν μετά την είσπραξη του επιδόματος από τον δικαιούχο αποδειχθεί από τον έλεγχο ότι αυτό καταβλήθηκε αχρεώστητα, τότε:

α) Εάν η αχρεώστητη καταβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δημοσίου αναζητείται η επιστροφή ποσού ίσου της καταβολής.

β) Εάν η αχρεώστητη καταβολή οφείλεται σε ενέργειες του εισπράξαντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004.

Άρθρο 4 
Λογιστική τακτοποίηση

Μετά το πέρας της ημερήσιας συναλλαγής εκδίδεται συγκεντρωτική κατάσταση η οποία καταχωρείται στο ημερολόγιο πληρωμών με χρέωση Ταμείου και πίστωση ΄Εξοδα Προϋπολογισμού ΚΑΕ 2754 «εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους», του ειδικού φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 5 
Πιστοποιητικό Σπουδών

1. Οι Σχολές ή τα Τμήματα Σχολών που υποβάλλονται αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών προκειμένου να χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα, παραδίδουν αυθημερόν τα πιστοποιητικά αυτά στους φοιτητές.

2. Στο πιστοποιητικό αναφέρονται αναλυτικά, το έτος εισαγωγής του φοιτητή, το έτος φοίτησης, τα συνολικά έτη σπουδών, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής καθώς και η επιτυχία, τουλάχιστον στο ήμισυ, του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προηγουμένου έτους ή των αντιστοίχων εξαμήνων, όπως αυτά προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών στο πιστοποιητικό της ανωτέρω περίπτωσης αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή. Στο ανωτέρω πιστοποιητικό αναγράφεται ότι αυτό χορηγείται αποκλειστικά για την καταβολή φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, και φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα της γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής.

3. Για έκδοση ομοιόμορφου πιστοποιητικού από όλες τις Σχολές ή Τμήματα επισυνάπτεται στην παρούσα υπόδειγμα αυτού τόσο για τα Πανεπιστήμια όσο και για τα ΤΕΙ, ως παράρτημα Β της απόφασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ECOTROPHELIA: 4ο διαγωνισμός 2014 για οικολογικά προϊόντα
Προηγούμενο άρθρο
3% ως 25% αναδρομικά η αύξηση μισθού για τους ένστολους
Μενού