Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών “Ενεργειακά Συστήματα” στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 85

logo_ihu_enΗ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Ενεργειακά Συστήματα» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Οι διδάσκοντες προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής και της ημεδαπής.

1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) μετά από κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει  την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων δύο διδακτικών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την
απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι 14 μήνες. Για όσους φοιτητές επιθυμούν, και κατόπιν σχετικής αίτησης, υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η
διάρκεια του Π.Μ.Σ. θα είναι 26 μήνες.

2. Στα Π.Μ.Σ. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Tεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3391/2005, άρθρο  4 παρ. 2, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του αρ. 18 του ν. 3577/2007.

3. Το Π.Μ.Σ. «Ενεργειακά Συστήματα» (MSc in Energy Systems) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου και απευθύνεται σε αποφοίτους  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν την γνώση τους στις κάτωθι δύο (2) επιμέρους κατευθύνσεις  εξειδίκευσης:

1. Energy Management (Διαχείριση Ενέργειας),

2. Renewable Energy (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

4. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψήφιου με την επιστημονική περιοχή του Π.Μ.Σ., το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το Π.Μ.Σ., την πιστοποιημένη άριστη γνώση της 2 από 4 αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου και τις συστατικές
επιστολές.

5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την 16η Οκτωβρίου 2014 ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων, στη Γραμματεία της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του  Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, τα παρακάτω:

  • Έντυπη αίτηση (στο δικτυακό τόπο www.tech.ihu.edu.gr),
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά,
  • Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος Πολυτεχνικών ή Γεωτεχνικών Σχολών, πτυχίου Οικονομικών Σχολών ή Σχολών Θετικών Επιστημών και αντίστοιχων τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή/και αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού (οι ενδιαφερόμενοι που αναμένουν να ολοκληρώσουν τις βασικές σπουδές τους έως το Σεπτέμβριο μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο με την ως τώρα αναλυτική τους βαθμολογία)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές σε κλειστούς υπογεγραμμένους και σφραγισμένους φακέλους
  • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας του επιπέδου Γ2/C2 (άριστη γνώση). Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν ανάλογο πιστοποιητικό μπορούν να υποβάλουν αίτηση αλλά για να τους επιτραπεί να ξεκινήσουν το Π.Μ.Σ. θα πρέπει να το υποβάλουν έως 15 Οκτωβρίου του 2014.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία και τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων (Programme Μanager) της Σχολής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (τηλ. 2310 807501).

Πηγή: newsedu.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Οριστικοί πίνακες φιλοξενίας στους παιδικούς σταθμούς
Προηγούμενο άρθρο
Ρύθμιση επιχειρηματικών χρεών
Μενού