Ενισχύστε τη μοριοδότηση σας για το νέο πρόγραμμα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Νέα Φάση» . Αναμένεται η προκήρυξη για τους εκπαιδευτές

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 323

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με τον φορέα Νέας Γενιάς, του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και της Διαχειριστικής Αρχής, καλούν τους Δήμους της επικράτειας σε υποβολή αίτησης συμμετοχής στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση», προκειμένου να υλοποιήσουν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες το πρόγραμμα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης» επανέρχεται στο προσκήνιο και δίνει την δυνατότητα τόσο στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις γνώσεις τους αλλά και στους εκπαιδευτές να καλύψουν νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Χρήστος Πιλάλης, Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στο xenesglosses.eu .

Ο κ. Πιλάλης  παρέθεσε και τεχνικά στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα:

“Το πρόγραμμα ΄΄ΚΔΒΜ – ΝΕΑ ΦΑΣΗ΄΄ είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, ‘Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση΄. Έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που είτε ιδρύθηκαν και λειτούργησαν κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) από ΟΤΑ Α΄ βαθμού, είτε πρόκειται να λειτουργήσουν για πρώτη φορά την τρέχουσα ΠΠ.

Η Ειδική Υπηρεσία  προσκάλεσε τους δυνητικούς δικαιούχους

α) ΕΟΠΠΕΠ και

β) ΙΝΕΔΙΒΙΜ να υποβάλλουν προτάσεις έργων (πράξεων), σε σύμπραξη, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Για κάθε συγχρηματοδοτούμενο έργο το χρονοδιάγραμμα, ο προϋπολογισμός, οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προβλέπονται στο Τεχνικό του Δελτίο,  με την υπόδειξη και τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Το Τεχνικό Δελτίο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ υποβλήθηκε στην ΕΥΔ στις 23/9/2016 και την τελική έγκριση ένταξης του έργου παρέλαβε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στις 11/4/2017.

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως φορέας υλοποίησης των έργων, συντονίζει, παρακολουθεί  και προσαρμόζει τις ανάγκες τους με σκοπό την βιωσιμότητα τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Οι δε δαπάνες ως προς την επιλεξιμότητα, ελέγχονται από την Ε.Υ.Δ.

Τα στελέχη, η ομάδα έργου και οι εκπαιδευτές που παρέχουν υπηρεσίες στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και στο εν λόγω Πρόγραμμα, επιλέγονται κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η οποία διέπεται από τις αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας των διαδικασιών και της ίσης μεταχείρισης.

Τα στελέχη που θα πλαισιώσουν  το πρόγραμμα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Νέα Φάση» και γενικότερα οι προδιαγραφές του έργου, ορίζονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ως φορέας πρότασης.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ «έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ομάδας έργου και αναμένεται η ανάρτηση οριστικών πινάκων επιλογής».

Το ΦΕΚ  σχετικά με τα κριτήρια πρόσληψης των Εκπαιδευτών εκδόθηκε στις 31/7/2017 και θα  ακολουθήσει η προκήρυξη των Εκπαιδευτών και των Περιφερειακών στελεχών, μέχρι τέλος του μήνα Αυγούστου.

Η παράταση εφαρμογής του νόμου για πρόσληψη μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών άπτεται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας.

Ο προϋπολογισμός του νέου έργου είναι 9.565.000  ευρώ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΔΒΜ

Ο τρόπος στελέχωσης των Κ.Δ.Β.Μ. και των e-Κ.Δ.Β.Μ. με εκπαιδευτές ενηλίκων θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα προβεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ.
 2. Η αίτηση των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986, για την επιλογή τους στα ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ θα υποβληθεί σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που θα παρέχεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
 3. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι για τα ΚΔΒΜ θα δηλώσουν την ειδικότητα και μία Περιφερειακή ενότητα και για τα e-KΔBM θα επιλέξουν μια ειδικότητα. Στη περίπτωση κατά την οποία δεν επαρκούν οι υποψήφιοι της Περιφερειακής Ενότητας θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες των όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων.
 4. Οι υποψήφιοι για τα ΚΔΒΜ θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά Περιφερειακή Ενότητα ανάλογα με την ειδικότητά τους σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μοριοδότησης.
 5. Οι υποψήφιοι για τα e-KΔBM θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανάλογα με την ειδικότητά τους σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μοριοδότησης.
 6. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του κάθε αξιολογικού πίνακα αντίστοιχα.
 7. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου θα κατατίθενται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
 8. Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων σε όλες τις δημόσιες δομές Δια Βίου Μάθησης, ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά. Όταν ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο Τομέα, Ν.Π.Ι.Δ. (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 31 του ν. 3528/2007) και τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς) ή στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.
 9. Όσοι είναι μέλη ομάδων έργων στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ δεν δικαιούνται να εργάζονται ως εκπαιδευτές ενηλίκων στα ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ. 10. Η επιλογή των εκπαιδευτών ενηλίκων θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το ΚΔΒΜ ΕΛΚΕΔΙΜ, αδειοδοτημένος πάροχος κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ, υλοποιεί εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας 300 ωρών στη θεματική κατηγορία «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και συγκεκριμένα  στα αντικείμενα :

 • Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

                   &

 • Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

   Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε όλους όσους δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων,  ενώ σύμφωνα με το ΦΕΚ 2678/Β/31-7-2017 το κάθε σεμινάριο  μοριοδοτείται με τον μέγιστο αριθμό των 3 μορίων στην κατηγορία «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» για τους υποψήφιους εκπαιδευτές ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ , όπως προκύπτει στον πίνακα που ακολουθεί :

Η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι 300 ώρες και η παρακολούθηση τους πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται  η αντίστοιχη βεβαίωση παρακολούθησης.

Η έναρξη των τμημάτων αναμένεται  στις αρχές Σεπτεμβρίου με κόστος παρακολούθησης 220 ευρώ έκαστο.

Για παροχή πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα «Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων» παρακαλείσθε να συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ΕΔΩ και άμεσα εκπρόσωπος των ΕΛΚΕΔΙΜ θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Για παροχή πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» παρακαλείσθε να συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ΕΔΩ και άμεσα εκπρόσωπος των ΕΛΚΕΔΙΜ θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  elearn.elkedim@gmail.com

Μενού