Προσλήψεις από το ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Παιδείας ∆ήµου Χίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 45

paidikoi-300x200Το ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισµού,  Αθλητισµού και Παιδείας ∆ήµου Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής»  του ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισµού,  Αθλητισµού και Παιδείας ∆ήµου Χίου, που εδρεύει στη Χίο, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 3  ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ με διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος.

Κύρια προσόντα:  Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καλουτά 1 Χίος, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού υπόψιν κας Ψύλλου Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 2271022200). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για όλες τις πληροφορίες κατεβάστε την Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία via Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Τι αλλάζει στη διαδικασία έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στη Βέροια
Μενού