Πότε θα γίνει ο διαγωνισμός για 122 θέσεις στην Εθνική Τράπεζα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 43

αρχείο λήψης (11)Στα μέσα Σεπτεμβρίου με πιθανέστερη ημερομηνία τις 13 και 14 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί ο γραπτός διαγωνισμός για 122 θέσεις στην Εθνική Τράπεζα σε πέντε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. 

Περισσότερες από 4.500 αιτήσεις δέχτηκαν τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας για τον επικείμενο γραπτό διαγωνισμό που θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Δύσκολες φαίνεται να είναι οι πιθανότητες πρόσληψης για τους υποψήφιους καθώς μόλις ένας στους 36 θα δουν το χαρτί πρόσληψης.

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στις ενότητες:

 • Γλωσσικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων
 • Αριθμητικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά)

Βαθμολόγηση γραπτής δοκιμασίας

Η εξέταση σε όλες τις ενότητες θα γίνει με το σύστημα πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

Θα καταρτισθούν πίνακες βαθμολογικής κατάταξης κατά Δήμο ή Νησί. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα καθορισθεί από τη βαθμολογία που θα προκύψει από το άθροισμα των μονάδων των εξεταζόμενων ενοτήτων. Η κλίμακα βαθμολογίας σε όλες τις εξεταζόμενες ενότητες θα είναι 0 – 100 μονάδες και βάση οι 50 μονάδες.

Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης θα ισχύσει η μέθοδος της αρνητικής βαθμολογίας και αφαίρεση, στην περίπτωση αυτή, του % της αναλογούσης στην ερώτηση βαθμολογίας.

Επιτυχόντες θα θεωρηθούν όσοι συγκεντρώσουν, τουλάχιστον, τη βάση σε κάθε μία από τις εξεταστέες ενότητες. Συμψηφισμός της βαθμολογίας των ενοτήτων δεν επιτρέπεται. Επίσης δεν επιτρέπεται η αναθεώρηση των γραπτών. Αυτονόητο είναι ότι από τους επιτυχόντες θα προσληφθούν οι πρώτοι, κατά τη σειρά της βαθμολογικής κατάταξής τους, προς πλήρωση των προβλεπομένων θέσεων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα γίνει κλήρωση από την Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στην οποία θα μπορούν να παρίστανται και οι ισοβαθμήσαντες. Για κάθε Δήμο και Νησί θα καταρτισθεί ειδικός πίνακας από τον οποίο θα προσληφθούν κατά σειρά επιτυχίας τόσοι υποψήφιοι, ώστε να καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων που προβλέπεται στο γενικό μέρος της παρούσας προκήρυξης.

Οι πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων θα εκδοθούν το αργότερο εντός 2 μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, θα αναρτηθούν δε στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου, στο Κεντρικό Κατάστημα, στις Διευθύνσεις Δικτύου, στα Καταστήματα του Νησιού και του Δήμου για τα οποία προκηρύσσονται θέσεις και θα καταχωρηθούν στο Internet στο site της ΕΤΕ www.nbg.gr.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι προσληπτέοι θα ειδοποιηθούν εντός 10 ημερών από την ανάρτηση των πινάκων επιτυχόντων – επιλαχόντων από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου με συστημένη επιστολή και οφείλουν, εντός προθεσμίας που θα ορίζεται από την Τράπεζα:

Α) Nα προσκομίσουν:

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο, των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 1. Επικυρωμένο αντίγραφο, από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο:
 • του τίτλου σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή
 • του πιστοποιητικού ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο εξωτερικού μαζί με απλό φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου.
 1. Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης περί άριστης γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο10 παρ. 1), επιπέδου Δ” ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε) (στην περίπτωση πολιτών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
 1. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 ( για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2012) στην περίπτωση υποβολής ατομικής φορολογικής δήλωσης ή το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 του γονέα σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα παραπάνω εκκαθαριστικά σημειώματα, Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της μόνιμης κατοικίας, συνοδευόμενη με σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. περί μη υποβολής δήλωσης, κατά περίπτωση, ή με Βεβαίωση περί μη Απόδοσης Α.Φ.Μ. συνοδευόμενη από αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας.
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναγράφεται η μόνιμη κατοικία επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική Αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Σε περίπτωση που η δήλωση περί μόνιμης κατοικίας αποδειχθεί ψευδής, η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να μην προσλάβει τον δηλούντα ή αν έχει προσληφθεί, θα προβαίνει σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας του.

 1. Τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Εργασίας πιστοποιητικά, που θα ζητηθούν.

Β) Να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση (γενική καθώς και κάθε ειδική) από γιατρούς που θα ορίζονται από την Τράπεζα. Η Τράπεζα θα αρνηθεί την πρόσληψη υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Εργασίας αυτής και της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και, όσων, ύστερα από σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής αυτής, διαπιστωθεί ότι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες οι οποίες εμποδίζουν την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Μετά τον έλεγχο των παραπάνω, η πρόσληψη θ” ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου. Η μη εμφάνιση του ενδιαφερομένου κατά την ορισθείσα ημερομηνία ή το αργότερο σε 10 ημέρες από αυτήν, θα θεωρηθεί ως μη αποδοχή της πρόσληψής του και θα συνεπάγεται απώλεια κάθε σχετικού δικαιώματος.

Παράταση της αμέσως παραπάνω προθεσμίας θα δίνεται μόνο με έγγραφο της Τράπεζας και μόνο στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να εμφανισθεί και να αναλάβει υπηρεσία εντός της αρχικής προθεσμίας λόγω εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας και μέχρι την απόλυσή του. Επισημαίνεται ότι ο

απολυόμενος από το στρατό θα πρέπει να παρουσιασθεί στην Τράπεζα εντός 5 ημερών από την απόλυσή του, ημερομηνία που θα αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό της αρμόδιας Στρατιωτικής Αρχής, που ο εν λόγω υποχρεούται να προσκομίσει στην Τράπεζα.

Όσοι προσληφθούν:

 • Θα υπαχθούν στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας της Τράπεζας.
 • Θα τοποθετηθούν σε θέσεις των Καταστημάτων που λειτουργούν στο Νησί ή στο Δήμο, για τις οποίες διαγωνίσθηκαν ή για τις οποίες προσλήφθηκαν και θα υπηρετήσουν εκεί για μια τουλάχιστον 7ετία. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μεταθέσεώς τους και πριν την παρέλευση της 7ετίας σε οποιαδήποτε Μονάδα της, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.
 • Θα χρησιμοποιηθούν σε λογιστικής φύσεως εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η υποχρεωτική υπηρεσία σε θέση ταμιολογιστού (TELLER) και ο χειρισμός τεχνολογικού εξοπλισμού υποστήριξης λειτουργίας της Τράπεζας.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού ή ακόμη να τον αναβάλει ή να τον ματαιώσει, αφού ειδοποιήσει έγκαιρα τους ενδιαφερομένους.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΑΣΕΠ – Πώς θα διοριστούν 791 επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών
Προηγούμενο άρθρο
Αγροτικό για όλους τους νέους γιατρούς
Μενού