ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη 2Ε/2018 για 72 θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: Συνέχεια ανάγνωσης ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη 2Ε/2018 για 72 θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Πρόσκληση ΕΣΠΑ για την Π. Κεντρικής Μακεδονίας

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης Ανάπτυξη και αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από Δημόσιους Φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συνέχεια ανάγνωσης Πρόσκληση ΕΣΠΑ για την Π. Κεντρικής Μακεδονίας

Αυτές είναι οι προκηρύξεις των ΕΛΤΑ που όλοι περιμένουν (ειδικότητες)

Στην πρόσληψη 510 μονίμων υπαλλήλων θα προχωρήσουν μέχρι το καλοκαίρι τα ΕΛΤΑ, ενώ 100 επιπλέον προσλήψεις ενέκρινε και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε». Συνέχεια ανάγνωσης Αυτές είναι οι προκηρύξεις των ΕΛΤΑ που όλοι περιμένουν (ειδικότητες)

Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ

6 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ: Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ

Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ

7 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ

Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρία

Το Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρία προκηρύσσει τη σύναψη εξήντα δύο (62) συμβάσεων μίσθωσης έργου με προτάσεις από φυσικά πρόσωπα, διάρκειας τριών (3) ετών η καθεμία. Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρία