16 Ασκούμενοι Δικηγόροι στην Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής προσκαλεί υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης για διάρκεια 6 μηνών να υποβάλουν αίτηση. Συνέχεια ανάγνωσης 16 Ασκούμενοι Δικηγόροι στην Περιφέρεια Αττικής

Θέσεις εργασίας σε Φορείς του εξωτερικού

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Φορείς του εξωτερικού. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης. Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις εργασίας σε Φορείς του εξωτερικού

Θέσεις εργασίας για Νέους Επιστήμονες Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Νέοι Επιστήμονες Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις εργασίας για Νέους Επιστήμονες Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Θέσεις εργασίας στις Yπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (Λευκωσία)

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριάντα (30) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους δώδεκα (12) μήνες και με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κλ. Α8) στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου τακτής προθεσμίας «Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας» για την περίοδο 2018-2020, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 2014-2020. Συνέχεια ανάγνωσης Θέσεις εργασίας στις Yπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (Λευκωσία)