Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς κατατέθηκε στη Βουλή

Κατηγορία: ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Views: 43

Κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης σχέδιο νόμου με τίτλο : «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις»

Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων που έχουν ανακύψει στην αγορά στα πεδία της προστασίας του καταναλωτή, της λειτουργίας των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των επενδύσεων.

1.Τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση:

Κεφάλαιο Β: Επιδιώκεται η ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, μέσα από τη θέσπιση μηχανισμών για την πληροφόρηση των τιμών, την αντιμετώπιση της πρακτικής των πλασματικών ανακοινώσεων μείωσης τιμών και την πρόβλεψη των αρμόδιων ελεγκτικών φορέων για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και των προσωρινών μέτρων του Ένατου Μέρους του ν. 2251/1994, και τον εξοπλισμό τους με όλες τις απαραίτητες εξουσίες ελέγχου. Αντιμετωπίζεται, επίσης, το ζήτημα της λειτουργίας του Μητρώου Ενώσεων Καταναλωτών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την πρόβλεψη της αρμόδιας οργανωτικής μονάδας της Γενικής Γραμματείας για την εγγραφή, τη διατήρηση και τη διαγραφή ένωσης καταναλωτών ή νομιμοποιούμενου φορέα για την άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών.

Κεφάλαιο Γ: Ενισχύεται η εποπτεία βιομηχανικών δραστηριοτήτων, μέσω της ανάρτησης των αποφάσεων περί επιβολής μέτρων και διοικητικών κυρώσεων. Παράλληλα, επικαιροποιείται το πλαίσιο άσκησης δραστηριοτήτων των Κέντρων Αποθήκευσης Δεδομένων και Διανομής, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα και τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και για να αντιμετωπιστούν υφιστάμενα ζητήματα που λειτουργούν ανασταλτικά στην ανάπτυξή τους.

Κεφάλαιο Δ: Τη διευκόλυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώτα αναπτυξιακών νόμων, με την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, που τα έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο, ως προς την εξέλιξή τους. Τα ζητήματα αυτά αντιμετωπίζονται με τις προτεινόμενες διατάξεις, προκειμένου, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων και της έναρξης της παραγωγικής τους λειτουργίας, να αποδοθούν τα προσδοκώμενα οφέλη των επενδύσεων αυτών σ’ όλους τους εμπλεκομένους (επενδυτές, εργαζόμενους, την τοπική και κατ’ επέκταση την εθνική οικονομία).

Κεφάλαιο Ε: Την επίλυση επιμέρους οργανωτικών ζητημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, που άπτονται της πιστοποίησης επάρκειας προσωπικού υπηρεσιών του σε ζητήματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, επιτάχυνσης της διαδικασίας αξιολόγησης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, με τη διεύρυνση του πίνακα αξιολογητών και ελεγκτών των προτάσεων χρηματοδότησης από τα Εθνικά Μητρώα Πιστοποιημένων Αξιολογητών και Ελεγκτών, της λυσιτελέστερης διαδικασίας επιλογής Εισηγητών και Μελών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και της στελέχωσης και λειτουργίας του Υπουργείου, ώστε αυτό να μπορεί να ανταπεξέλθει δυναμικά στον κρίσιμο ρόλο του, προς ενίσχυση της ανάπτυξης εν γένει.

Κεφάλαιο ΣΤ: Την χωρίς καθυστέρηση καταβολή του συνόλου των ενισχύσεων στους δικαιούχους των χρηματοδοτούμενων από ΕΠΑ 2021-2025 Δράσεων «Ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» και «Κύκλος 2Β: Έκτακτη επιχορήγηση σε Επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν», για την επίτευξη του σκοπού τους, δηλαδή την οικονομική στήριξη των πληγέντων, καθώς και τη γενικότερη ρύθμιση για την υποβοήθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στις πληγείσες περιοχές.

Κεφάλαιο Ζ: Eπιταχύνονται οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων για την αποκατάσταση βλαβών στις πληγείσες περιοχές κατόπιν των ακραίων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias». Παράλληλα, αντιμετωπίζονται επείγοντα ζητήματα που αφορούν στην κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων εντός σχεδίου πόλεως, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται υπό το άρθρο 7A του ν. 2882/2001 (Α’ 17), για την εκτέλεση έργων αναβάθμισης και επέκτασης σιδηροδρομικών δικτύων. Επιπλέον, επιδιώκεται η επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την εκπομπή τους οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούν νομίμως στις παραμεθόριες περιοχές της Χώρας και εισάγονται ρυθμίσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησής τους. Σήμερα οι περιφερειακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί λειτουργούν με Βεβαιώσεις Νόμιμης Λειτουργίας, εντός συγκεκριμένου κάθε φορά νομού, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησής τους. Καθημερινώς αντιμετωπίζονται προβλήματα παρεμβολής και επικάλυψης των εκπομπών τους από αλλοδαπούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, η γεωμορφολογία των περιοχών δημιουργεί δυσκολίες στην κάλυψη με την εκπομπή ολόκληρου του νομού. Τα προβλήματα αυτά εντείνονται, καθώς, λόγω της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, αρκετοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν μειώσει την ισχύ της εκπομπής τους, γεγονός που για τις παραμεθόριες περιοχές δημιουργεί πρόσφορο έδαφος σε αλλοδαπούς σταθμούς να υπερκαλύψουν τους ελληνικούς και να καταλάβουν συχνότητες τις οποίες δεν καλύπτει το ελληνικό σήμα εντός της ελληνικής επικράτειας. Συμπληρωματικά, εισάγονται προβλέψεις αναστολής επιβολής κυρώσεων για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς οι οποίοι εκπέμπουν εντός παραμεθόριων περιοχών που έχουν οριοθετηθεί ως περιοχές πληγείσες από πυρκαγιές κατά το έτος 2023, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία 14721/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./Α325/17.8.2023 (Β’ 5142) και 17252/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/11.9.2023 (Β’ 5413) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργίας τους.

2.Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Κεφάλαιο Β: Η ενημέρωση των καταναλωτών επί των τιμών και η προστασία τους από παραπλανητικές ανακοινώσεις μείωσης τιμών συνιστά βασική συνιστώσα για την προστασία τους. Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται η ενίσχυση της προστασίας αυτής, παρέχοντας επιπλέον μηχανισμούς, ώστε να μπορούν να κατευθύνουν αντιστοίχως τη δράση τους. Εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και επιβολής κυρώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης που διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσίες ελέγχου.

Κεφάλαιο Γ: Καλύπτονται κενά που αφορούν δραστηριότητες που συνδέονται με τη βιομηχανία. Συγκεκριμένα, έμφαση δίνεται στην ανάρτηση των αποφάσεων περί επιβολής μέτρων και διοικητικών κυρώσεων, ως ένα μέσο διαφάνειας, αλλά και 29 αποτρεπτικότητας, ιδίως όσον αφορά την τέλεση νέων παραβάσεων. Παράλληλα, με την επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης δραστηριοτήτων των Κέντρων Αποθήκευσης Δεδομένων και Διανομής, δίνεται η δυνατότητα αντιμετώπισης υφιστάμενων ζητημάτων και κενών, που δεν είχαν προβλεφθεί, στο πλαίσιο της ομαλής εξέλιξης αυτών.

Κεφάλαιο Δ: Η αντιμετώπιση των εμποδίων που λειτουργούν ανασταλτικά στην εξέλιξη και ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους και στην έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας. Η μη ολοκλήρωση αυτών, όχι μόνο είναι αντίθετη στη ratio των διατάξεων που τροποποιούνται, αλλά θα λειτουργήσει και ανασταλτικά σε πολλαπλά επίπεδα, από τις τοπικές κοινωνίες που αντλούν άμεσο όφελος, μέχρι και τους εργαζομένους που θα απασχοληθούν (ή απασχολούνται ήδη), συνακόλουθα δε, θετικά ή αρνητικά, επηρεάζεται η ίδια η εθνική οικονομία.

Κεφάλαιο Ε: Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που τίθενται θα διευκολύνει το Υπουργείο Ανάπτυξης να εκπληρώσει τους σκοπούς του και να ανταπεξέλθει στον ρόλο του, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων στην αγορά. Τα ζητήματα αυτά, αν και στην πλειονότητά τους συνιστούν εσωτερικά ζητήματα λειτουργίας υπηρεσιών του Υπουργείου και εποπτευόμενων από αυτό φορέων, προκαλούν αλληλεπιδράσεις εντός της αγοράς, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη γένεση πολλών παθογενειών, οι οποίες εν τέλει επηρεάζουν τους δραστηριοποιούμενους σ’ αυτήν, από τις επιχειρήσεις, μέχρι τους καταναλωτές.

Κεφάλαιο ΣΤ: Η απόδοση του ποσού των ενισχύσεων στο σύνολό τους στους δικαιούχους χωρίς παρακράτηση ή συμψηφισμό με τυχόν οφειλές, όπως και η γενική προσπάθεια ανόρθωσης της τοπικής αγοράς και οικονομίας.

Κεφάλαιο Ζ: Είναι επιβεβλημένη η άμεση αποκατάσταση των εκτεταμένων βλαβών στις υποδομές των περιοχών που έχουν πληγεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας «Daniel» και «Elias» και προκαλούν ανυπέρβλητα εμπόδια στην ασφαλή διαβίωση και μετακίνηση προσώπων και αγαθών και σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής. Παράλληλα, επιταχύνεται η υλοποίηση σιδηροδρομικών έργων άμεσης προτεραιότητας για την εξασφάλιση της αναβάθμισης και επέκτασης των δικτύων. Επιπλέον, επιδιώκεται η αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης: – Οι περιφερειακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα κάλυψης του συνόλου της προβλεπόμενης εμβέλειας εντός του νομού στον οποίο εκπέμπουν. – Εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα παρεμβολών και επικαλύψεων από τις εκπομπές αλλοδαπών ραδιοφωνικών σταθμών. – Η μορφολογία του εδάφους σε αρκετές περιοχές δεν επιτρέπει τη ραδιοφωνική κάλυψη ραδιοφωνικών σταθμών μόνο από την κύρια θέση εκπομπής και την κύρια συχνότητα. – Δεν παρέχεται υπό το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δυνατότητα δήλωσης δευτερευουσών θέσεων εκπομπής των περιφερειακών ραδιοφωνικών σταθμών που λειτουργούν νόμιμα. – Αρκετοί περιφερειακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν μειώσει σημαντικά την ισχύ εκπομπής τους, λόγω των αυξημένων εξόδων ηλεκτρικής ενέργειας. 30 Λόγω των ανωτέρω ζητημάτων, ιδιαίτερα σε παραμεθόριες περιοχές, καταλείπονται κενά εκπομπής στις ελληνικές ραδιοφωνικές συχνότητες με αποτέλεσμα αλλοδαποί ραδιοφωνικοί σταθμοί είτε να τις καταλαμβάνουν εκπέμποντας σε ελληνικές περιοχές, είτε να υπερκαλύπτουν τις εκπομπές των ελληνικών σταθμών. Ως εκ τούτου δημιουργούνται προβλήματα στην απρόσκοπτη και ασφαλή εκπομπή των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών στο σύνολο της εμβέλειας του νομού που οφείλουν να εκπέμπουν, ενώ συχνά ραδιοφωνικές συχνότητες εντός της ελληνικής επικράτειας καταλαμβάνονται από εκπομπές ξένων ραδιοφωνικών σταθμών, καταλείποντας περιοχές, ιδιαίτερα στην παραμεθόριο, δίχως επαρκές ελληνικό ραδιοφωνικό σήμα.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, τους δραστηριοποιούμενους σε βιομηχανικές δραστηριότητες και τους επωφελούμενους από την ολοκλήρωση των έργων που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους, τις επιχειρήσεις, οι οποίες κατά κύριο λόγο ασκούν εμπορικές και μεταποιητικές δραστηριότητες, και είναι εγκατεστημένες στην περιοχή της Θεσσαλίας, τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση των δράσεων και την πληρωμή των ενισχύσεων και γενικότερα τον πληθυσμό της Θεσσαλίας. Επιπλέον, τους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που λειτουργούν νόμιμα με Βεβαίωση Νομίμου Λειτουργίας και ιδιαίτερα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που εκπέμπουν εντός ορίων νομών σε παραμεθόριες περιοχές, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και όλους τους πολίτες της επικράτειας που δικαιούνται ελεύθερη πρόσβαση στην ελληνική ραδιοφωνία και στο περιεχόμενο των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών και ιδιαίτερα τους πολίτες που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές της παραμεθορίου.

Δείτε το κατατεθέν νομοσχέδιο ΕΔΩ

Πηγή: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Μενού