Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης 2013

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 43

programmaMathiteiasTE2013Πρόγραμμα υλοποιείται και το 2013 ειδικά για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης, μέσω των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τίτλο Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας στους Άξονες 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση” Συγκεκριμένα καλούνται οι απόφοιτοι της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των σχολικών ετών 2011-2012 και 2012-2013 (και του σχολικού έτους 2010-2011 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» – Β’ ΚΥΚΛΟΣ.

Συγκεκριμένα καλούνται οι απόφοιτοι
  • Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑΛ,
  • Επαγγελματικών Σχολών – ΕΠΑΣ και
  • αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων – ΤΕΕ Β’ Βαθμίδας και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να εγγραφούν (ή επικαιροποιηθούν) στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr και να επιλέξουν από μία (01) έως και τέσσερις (04) θέσεις Μαθητείας από τις προσφερόμενες στο Πληροφοριακό Σύστημα (οι οποίες δηλώθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα από τις Επιχειρήσεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 10600/16.09.2013
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα και την υπ’ αρ. πρωτ. 11010/07.10.2013 όμοια Απόφαση Παράτασης της παραπάνω προθεσμίας).
Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν Ιδιωτικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας, εκτός των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας (ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ) και Νοτίου Αιγαίου (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ) λόγω έλλειψης διαθέσιμης χρηματοδότησης. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όλης της χώρας.
Ως ημερομηνία λήξης των εγγραφών (ή των επικαιροποιήσεων) των αποφοίτων στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr και των επιλογών θέσεων Μαθητείας από τις προσφερόμενες σ’ αυτό ορίζεται η 10.11.2013 και ώρα 23:59.
Η παραπάνω προθεσμία δύναται να τροποποιείται με όμοια Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στόχος του Προγράμματος Μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας είναι να υποστηρίξει και να ενισχύσει τους πρόσφατους αποφοίτους της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να αποκτήσουν, μέσω Μαθητείας, επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα και ειδικότερα σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις κλάδων σχετικές με τις σπουδές τους, έτσι ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας.
Στο πλαίσιο της Μαθητείας θα χορηγείται στους αποφοίτους υποτροφία 300 €, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 6564/12.06.2012/Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ) (ΦΕΚ 1844/Β’/13.06.2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών και θα καλύπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ΕΥΕ ΕΔ, Δικαιούχου των Πράξεων).
Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται περιοδικά σε κύκλους (περίπου ανά δίμηνο) με στόχο να χρηματοδοτηθούν έως 8.358 υποτροφίες αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σε κάθε κύκλο Προγράμματος και για ορισμένο χρονικό διάστημα το Πληροφοριακό Σύστημα αρχικά θα ανοίγει για τις ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις (Φορείς Υποδοχής Μαθητευομένων) να δηλώσουν θέσεις Μαθητείας.
Μετά τη λήξη αυτού του χρονικού διαστήματος το Πληροφοριακό Σύστημα θα κλείνει για τις Επιχειρήσεις για να ανοίξει για τους ενδιαφερόμενους αποφοίτους να γίνουν οι επιλογές θέσεων Μαθητείας από τις προσφερόμενες στο Σύστημα.
Ο καθορισμός του χρόνου δήλωσης θέσεων Μαθητείας από τις Επιχειρήσεις καθώς και του χρόνου επιλογής θέσεων Μαθητείας από τους αποφοίτους θα πραγματοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Η διάρκεια της Μαθητείας είναι έξι (6) μήνες.
Οι ημέρες Μαθητείας ορίζονται σε πέντε (5) εβδομαδιαίως και σε κάθε ημέρα η Μαθητεία θα διαρκεί έξι (6) ώρες, εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις όπου για μαθησιακούς λόγους ο υπότροφος επιλέγει σε συγκεκριμένη ημέρα να παρατείνει το χρόνο παραμονής του στην Επιχείρηση.
Η υποτροφία καταβάλλεται κάθε μήνα, μετά τη λήξη του μήνα και εφόσον έχει συμπληρωθεί εύλογος χρόνος Μαθητείας που κατ’ ελάχιστον πρέπει να είναι είκοσι (20) ημέρες Μαθητείες από τις εργάσιμες ημέρες του μήνα για το Φορέα Υποδοχής Μαθητευομένων (Φ.Υ.Μ.) μη περιλαμβανομένων των ημερών που ο Φορέας Υποδοχής Μαθητευομένων διακόπτει τη λειτουργία του λόγω διακοπών.
Εάν συμπληρωθούν δεκαπέντε (15) έως και δεκαεννέα (19) ημέρες Μαθητείας τότε η μηνιαία υποτροφία μειώνεται αναλόγως.
Εάν δεν συμπληρωθούν δεκαπέντε (15) ημέρες Μαθητείας, τότε η Μαθητεία διακόπτεται και δεν καταβάλλεται υποτροφία.
Ειδικά για το πρώτο δίμηνο, η υποτροφία καταβάλλεται μετά τη λήξη του διμήνου για τους δύο (2) μήνες που προηγήθηκαν.
Για την καταβολή του ποσού της υποτροφίας απαιτείται υποβολή του μηνιαίου απουσιολογίου (ως ημερομηνία έναρξης του μηνιαίου απουσιολογίου λογίζεται η ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας και ως ημερομηνία λήξης η προηγούμενη ημέρα της αντίστοιχης ημερομηνίας του επόμενου μήνα).
Η υποβολή γίνεται από την Επιχείρηση (Φ.Υ.Μ.) ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Μενού