Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στην ∆ασοπονία και ∆ιαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ ΑΜΘ

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 72
ergasia23Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στην ∆ασοπονία και ∆ιαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ ΑΜΘ, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύµβασης ανάθεσης Εκπαιδευτικού Έργου για την διδασκαλία του µαθήµατος «Το µέλλον της ∆ιαχείρισης των Υδάτων, Πράσινες Τεχνολογίες και Τεχνικές Αφαλάτωσης» στα αγγλικά.  Η χρονική διάρκεια της σύµβασης θα είναι έξι (6) µήνες. 
Ειδικότερα: 
Προσόντα- Βαθμολογίες
  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικών Η/Υ ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο της αλλοδαπής (επιθυµητός αντίστοιχος µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών). Μ ε βαθμολογία 25%
  • ∆ιδακτορικός τίτλος σχετικός µε το αντικείµενο του µαθήµατος. Με βαθμολογία 35%
  • Άριστη γνώση Αγγλικών. Με βαθμολογία 25%
  • ∆ηµοσιεύσεις πάνω στο αντικείµενο. Με βαθμολογία 15%
  • Τα αποτελέσµατα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ:  ee.teikav.edu.gr.
Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσµάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωµα :
  • Υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) ηµερών από την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων αξιολόγησης.
  • Πρόσβασης εντός πέντε ηµερών από την επόµενη της ηµέρας ανάρτησης των αποτελεσµάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατοµικούς φακέλους και στα ατοµικά φύλλα αξιολόγησης/βαθµολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόµενων στο υπό στοιχεία ΓΗ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της αρχής Προστασίας.
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση µε πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων καθώς και τα απαιτούµενα έγγραφα (επικυρωµένα) που αποδεικνύουν τα ζητούµενα προσόντα.
Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν σε φάκελο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ AM&Θ, Άγιος Λουκάς, 65404 έως και την ∆ευτέρα 18-11-2013.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανωτέρω πρόσκληση, δίνονται στο τηλέφωνο 2510 462 308.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν 14 θέσεις εργασίας σε Βοιωτία και Φωκίδα
Προηγούμενο άρθρο
Πράσινο φως στην μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε επιδοτούμενη εργασία από το Υπουργείο Εργασίας στο πρόγραμμα ανέργων 18-29 ετών
Μενού