Σεμινάρια και συμβουλευτική στην Ήπειρο για 105 νέους επιστήμονες

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 48

seminariaΕκατόν πέντε νέοι επιστήμονες θα συμμετάσχουν στην επιδοτούμενη δράση ΤοπΣΑ στην Ήπειρο, μέσω της πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστημόνων στην Ήπειρο», που υλοποιεί η Σύμπραξη «Νέοι Επιστήμονες Ηπείρου».Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση της απασχόλησης και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για νέους επιστήμονες και ειδικότερα για μηχανικούς, δικηγόρους και οδοντίατρους.Πιο συγκεκριμένα το Σχέδιο δράσης έχει σκοπό να διασφαλίσει στους νέους επιστήμονες της Ηπείρου, καλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η συμβουλευτική, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η προώθηση στην απασχόληση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, και μέσα από εξειδίκευση να καλύψει το κενό μεταξύ απαιτούμενων και πραγματικών προσόντων.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Η υλοποίηση της Πράξης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 •     Μελέτες: Ομάδες εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου, θα εκπονήσουν τεχνικά εγχειρίδια.
 •     Δικτύωση: των Φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, με άλλους τοπικούς φορείς και με άλλες Συμπράξεις.
 •     Κατάρτιση/Επιμόρφωση Ωφελουμένων
 •     Συμβουλευτική

Επιπλέον, για την αποτελεσματική υλοποίηση των ΤοπΣΑ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενέργειες δημοσιότητας-ευαισθητοποίησης, καθώς και ανακοινώσεις, έντυπα, ημερίδες και δημοσιεύσεις. Ενέργειες συντονισμού & διαχείρισης συνολικά της πράξης από τους εμπλεκόμενους φορείς επίσης χρηματοδοτούνται.

Θεματική κατάρτιση

Οι ενέργειες κατάρτισης/επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης θα αφορούν τους τομείς:

Την εισαγωγή και εξειδίκευση στις κάθε είδους κατασκευές που απαιτεί η πρωτογενής παραγωγή, την ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων που αφορούν σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό σε επίπεδο πόλης, κτιρίων και ελεύθερων δημόσιων χώρων και την νομοθεσία που αφορά τους τεχνικούς ασφαλείας. (επιμόρφωση-κατάρτιση Μηχανικών)

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το Εργατικό δίκαιο υπό τις νέες μεταρρυθμίσεις, Θέματα ασφαλιστικού Δικαίου, Θέματα φορολογικού δικαίου και δικονομίας φορολογικών διαφορών (επιμόρφωση- κατάρτιση Δικηγόρων)

Οι δράσεις συμβουλευτικής

Η υποστήριξη των ωφελουμένων θα γίνει από τους Συμβούλους των Δομών Συμβουλευτικής, οι οποίες θα δημιουργηθούν στις έδρες των εταιρών της Α.Σ. που σύμφωνα με το Σχέδιο θα υλοποιήσουν ενέργειες Συμβουλευτικής μέσω της παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής σε ατομικό, και ομαδικό επίπεδο

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά.

Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.

Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες).

Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.

Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.

Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών.

Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές.

Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των €12.000,00.

Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

 •     Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
 •     Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
 •     Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Περισσότερες πληροφορίες

Η πράξη θα ολοκληρωθεί ως 31 Δεκεμβρίου 2014.

Εταίροι στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη είναι οι εξής:

 •     ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ, Συντονιστής του σχεδίου δράσης
 •     ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»
 •     ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, με διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ-ΟΤΑ»
 •     Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου
 •     Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων
 •     Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων
 •     ΚΕΚ Practica Δυτικής Ελλάδας
 •     ΚΕΚ «Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων» ΑΕ

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων έως 10/12/2013 και ώρες 9.00-16.00 στα γραφεία του ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Μ. Κοτοπούλη 62, Ιωάννινα, τηλ 2651085153 και της ΕΤΑΝΑΜ Αμβρακίας & Μοστραίων 2Α, Αρτα – Τηλ./Fax : 26810 77115 / 26810 21149 – email: etanam_artas@etanam.gr και Λ. Ιωαννίνων 210, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα (πρώην κτίρια ΤΕΙ) Τηλ./Fax : 26820 89150 – 1 / 26820 22511 – Email: etanam@etanam.gr Πρέβεζα

Πηγή : e-dimosio

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΥΠΕΞ: για 10 θέσεις εργασίας έγιναν 200 αιτήσεις
Προηγούμενο άρθρο
8 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Καβάλας
Μενού