36 εκπαιδευτές για το πρόγραμμα Κυψέλες Επιχειρηματικότητας

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 117

αρχείο λήψης (1)Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα έξι (36) εκπαιδευτές στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας-Μεταβατική Φάση» της πράξης «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» που εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας 4 (κωδ. MIS 375031) και 5 (κωδ. MIS 375033) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν εννέα (9) εκπαιδευτές για ισάριθμα γνωστικά αντικείμενα, σε κάθε μία από τις τέσσερις Κυψέλες Επιχειρηματικότητας οι οποίες εδρεύουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο.
Αναλυτικά θα απασχοληθεί ανά ειδικότητα, ο εξής συνολικός αριθμός ατόμων:
  • ΝΟΜΙΚΩΝ 4
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ή ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/
  • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ή ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 4
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 4
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 4
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 4
  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Οι συναφείς με τις παραπάνω ειδικότητες τίτλοι σπουδών βαθμολογούνται ως εξής:

Α) Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 3 βαθμοί.
Β) Συναφής δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (ή και περισσότεροι) ή διδακτορικό, 5 βαθμοί.
Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τίτλων σπουδών θα εκτιμηθεί η συνάφεια του κάθε τίτλου με την ζητούμενη ειδικότητα αλλά και το αντικείμενο της θεματικής ενότητας διδασκαλίας.

Η συναφής με το διδακτικό αντικείμενο εργασιακή εμπειρία βαθμολογείται ως εξής:

Α) Έως και 4 έτη επαγγελματικής εμπειρίας 1 βαθμός για κάθε έτος κάθε έτος.

Β) Από 5 και πάνω έτη επαγγελματικής εμπειρίας, 2 βαθμοί για κάθε έτος.
Γ) Από 10 και πλέον έτη επαγγελματικής εμπειρίας, 3 βαθμοί για κάθε έτος.
Δ) Έως και 4 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέση ευθύνης, 2 βαθμοί για κάθε έτος.
Ε) Από 5 και πάνω έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέση ευθύνης, 3 βαθμοί για κάθε έτος.
ΣΤ) Από 5 και πάνω έτη διδακτικής εμπειρίας, 2- 5 βαθμοί.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των Απαιτούμενων Προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Βιογραφικό Σημείωμα.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι τα περιεχόμενα του
Βιογραφικού Σημειώματος είναι αληθή και ακριβή (περιλαμβάνεται στην συνημμένη αίτηση).
Γ) Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας εφ’ όσον δεν προκύπτει ευθέως η συνάφεια του τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της θεματικής ενότητας διδασκαλίας.
Δ) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας ή αντίγραφο Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλουν, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180, Μαρούσι, Γραφείο 116, απευθύνοντας την στην Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Διεύθυνση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών, Τμήμα Προγραμμάτων Ε.Ε., υπόψιν κου Σταφυλάκη Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 210 3442998).

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
10 συμβάσεις έργου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Προηγούμενο άρθρο
Τέλος το επίδομα μητρότητας και το επίδομα στράτευσης του ΟΑΕΔ
Μενού