Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης και Οργάνωσης σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Κατηγορία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Views: 124

imagesΤο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απηύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων.) στο πλαίσιο των Υποέργων 1 των Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8,  για:

(α) Υπεύθυνους Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.
(β) Υπεύθυνους Οργάνωσης στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προέκυψαν από την 602/17/35477/3-12-2012 & 602/7/30437/4-6-2013 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και για την κάλυψη των θέσεων στους Δήμους που συμμετείχαν στη δεύτερη φάση ένταξης στο πρόγραμμα βάσει της Πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Δία Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια, το μέγιστο, από την υπογραφή της και έως την λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου δηλ. την 30η/06/2015.

Οι Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Δήμο και ειδικότητα και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στον αντίστοιχο Δήμο.

Δήμοι Περιφέρειας Αττικής

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΙΛΙΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΟΡΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΥΔΡΑΣ

Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΠΗΝΕΙΟΥ

Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου
ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Δήμοι Περιφέρειας Θεσσαλίας
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΣΚΙΑΘΟΥ

Δήμοι Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων
ΙΘΑΚΗΣ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Οι Υπεύθυνοι Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ. θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Δήμο και ειδικότητα και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στον αντίστοιχο Δήμο.

Δήμοι Περιφέρειας Αττικής

ΑΙΓΙΝΑΣ
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΕΥΡΩΤΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Δήμοι Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΑΓΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία ένταξης στο πίνακα κατάταξης ανά κατηγορία θέσης, είναι οι
ακόλουθες:

α. Υπεύθυνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

1) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
2) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου από πιστοποιημένους φορείς (βλ. Παράρτημα Α)

β. Υπεύθυνων Οργάνωσης στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

1) Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου από πιστοποιημένους φορείς (βλ. Παράρτημα Α)

Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο θέση (Α) ή (Β) σε ένα και μόνο προκηρυσσόμενο Δήμο επιλογής τους. Η επιλογή περισσότερων θέσεων ή/και Δήμων αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (http://applications.inedivim.gr), όπου και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή ή που αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων:  έως και Παρασκευή 9/5/2014 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, αφού υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (εως 15:00μ.μ) μέχρι και την Παρασκευή 16/5/2014 στη διεύθυνση :

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα. (Κεντρική Γραμματεία – 2ος όροφος) Για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/4/21971/11/4/2014 Πρόσκληση για τη θέση :

(α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 στο Δήμο……………………..

ή

(β) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 στο Δήμο……………………..

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής αιτήσεων, ως τελική ημερομηνία λήψης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. λογίζεται η ημερομηνία που θα φέρει ο φάκελος της αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου.  Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα τηλέφωνα : 213 1314 630,- 213 1314 633, – 213 1314 634, 213 1314 635, – 213 1314 636, – 213 1314 637, – 231 1314 638.

Πηγή: diorismos.gr

Μενού