ΟΑΕΔ :Ενημερωθείτε για το Επίδομα Τακτικής Ανεργίας σε Διακινούμενους Ανέργους εντός Ε.Ε

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Views: 35

oaed2307Ο διακινούμενος άνεργος εντός της Ε.Ε. έχει περισσότερες πιθανότητες να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας στο κράτος τελευταίας απασχόλησης του (βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 883/2004 και του Κανονισμού Εφαρμογής 987/2009).
Ο φορέας της χώρας από την οποία ο άνεργος ζητάει επίδομα ανεργίας είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη τις περιόδους ασφάλισης και απασχόλησης που έχουν συμπληρωθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και οι οποίες πιστοποιούνται με το έντυπο U1.

(DESCRIPTION: The unemployed person moving within E.U. has a better chance to get unemployment benefit in the state of the last employment [under the EU Regulation 883/2004 and the Implementing Regulation 987/2009]. The institution where the application is submitted is obliged to take into consideration the periods of insurance and employment completed in another EU member state (certified by the U1 document)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ U1

Είναι μια βεβαίωση που χορηγείται για τις περιόδους ασφάλισης και απασχόλησης που χρησιμοποιείται για τη λήψη επιδόματος ανεργίας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

(U1 document: It is a certificate regarding the periods of insurance and employment used for the entitlement to unemployment benefit to another member state from the one issuing it.)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(NECESSARY DOCUMENTS)

1. Αίτηση για την έκδοση U1 με πρωτότυπη υπογραφή.

(A written application with original signature)

2. Φωτοτυπία της τελευταίας σύμβασης εργασίας ή όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απασχόλησή σας (όνομα εταιρείας/ εργοδότη, διεύθυνσή επιχείρησης, περίοδος απασχόλησης, είδος εργασίας, κ.λπ.).

(Photocopy of last work contract or as much information as possible regarding the employment [name of the company/ employer, company address, employment period, job title, etc.])

3. Έντυπα στα οποία να αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου ΙΚΑ και το ΑΦΜ. Σε αντίθετη περίπτωση, συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία στην αίτηση.

(Documents bearing IKA (social security no.) and AFM number (from the tax and revenue office). If this is not possible, please fill in the relevant fields in the application form.)

4. Πλήρη διεύθυνση αποστολής (του αιτούντος ή του αρμόδιου φορέα της αλλοδαπής).

(Complete address (of the applicant or the competent institution abroad).

5. Λόγος τερματισμού απασχόλησης και το σχετικό έγγραφο (Reason of termination of contract along with the relevant document).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

(Postal address)

Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Διοίκηση ΟΑΕΔ (Διεύθυνση Ασφάλισης, Εθνικής Αντίστασης 8, 16610, Άνω Καλαμάκι, Αθήνα) ή στο αρμόδιο υποκατάστημά του ΟΑΕΔ ΚΠΑ (στην περιοχή που εργαστήκατε).

A. FROM GREECE: OAED Headquarters, Dieuthinsi Asfalisis (A6), Ethnikis Antistaseos 8, 16610 Ano Kalamaki,Athens, Greece or at the competent local bureau KPA (the one in your area of employment).

B. ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ:
Είτε στον αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής, είτε στην Διοίκηση του ΟΑΕΔ στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.

(B. FROM ABROAD: either at the competent unemployment institution, or at OAED Headquarters at the above address.)

Μενού