Προσλήψεις γυμναστών στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 96

Χωρίς τίτλο123Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού κατά την περίοδο 2013-2014 , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας όχι μεγαλύτερης των (8) οκτώ μηνών για συνολικό αριθμό (4) τεσσάρων γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής Π.Ε..Συγκεκριμένα για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

  • Μία (1) θέση ΠΦΑ με ειδικότητα στο αντικείμενο του ποδοσφαίρου ή βόλεϊ και γνώσεις κολύμβησης.
  • Μία (1) θέση ΠΦΑ με ειδικότητα στο αντικείμενο του τζούντο , μυϊκής ενδυνάμωσης ή pilates .
  • Μία (1) θέση ΠΦΑ με ειδικότητα στο αντικείμενο των παραδοσιακών χορών και καλαθοσφαίρισης.
  • Μία (1) θέση ΠΦΑ με ειδικότητα στο αντικείμενο της άρσης βαρών και ελεύθερης γυμναστικής ή στίβου .

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την αριθ. 4843/1-2-2008 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 211/Β/08) , όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 34103/21-7¬2008 (ΦΕΚ 1525/Β/2008) , την αριθ. 94842/24-8-2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1945/Β/31-8-2011) , την 6666/21-3-2013 (ΦΕΚ 828/9-4-2013 απόφαση του Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού και ισχύει με την αριθ. 26869/1-10-2013 (ΦΕΚ 2527/Β/08-10-2013) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού -Αθλητισμού με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Πτυχιούχοι καθηγητές φυσικής αγωγής Π.Ε. με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται.

• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23-60 ετών .

• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα ( καταδίκη, υποδικία , δικαστική αντίληψη , δικαστική απαγόρευση).

Βασικά κριτήρια επιλογής – κατάταξης είναι η ανεργία και η εντοπιότητα . Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το αντίστοιχο οργανωτικό πλαίσιο της Γ.Γ.Α , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. 26869/1-10-2013 (ΦΕΚ 2527/Β/08-10-2013) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού – Αθλητισμού με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους». Για ποσοστό 20% δεν προσμετρώνται μόρια προϋπηρεσίας στα ΠΑγΟ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση έντυπη

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα , όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα , η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων , η απόκτηση άλλου πτυχίου , μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση , στο έντυπο κριτηρίων επιλογής και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή .

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής , ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου , διδακτορικού τίτλου ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα , συμπεριλαμβανομένης και της πράξης αναγνώρισης.

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητάς τους

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7. Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

8. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία , όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ( μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ , ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα ( αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την επιθεώρηση εργασίας.

10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι ο/η αιτών/ούσα εάν επιλεγεί , θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε δημοτική ενότητα του Δήμου του υποδειχθεί (Δ.Ε. προγράμματος Αιγινίου , Κολινδρού , Μεθώνης , Πύδνας)

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται :

  • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής . Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα άσκουσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται , ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.
  • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
  • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/1977 εγκλήματα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής , καθώς και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. Τα δικαιολογητικά πρωτότυπα ή θεωρημένα για το γνήσιο τους , να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής .

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την αριθ. 120/2012 απόφαση Δ.Σ. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κολινδρού , όπου εδρεύει το ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου, όπου βρίσκεται η έδρα του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού καθώς και θα αναρτηθούν στη δικτυακή πύλη του Δήμου . Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις , μέσα στην αποκλειστική προθεσμία (10) δέκα ημερών στα γραφεία του νομικού προσώπου , από την επόμενη ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ στον Κολινδρό, στο Δημοτικό Κατάστημα, Πλατεία Ν.Λούση 1, 1ος όροφος και να πάρουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 2353350215 και 2353350211 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η καταλυτική ημέρα κατάθεσης αιτήσεων είναι η Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013. Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) δύο εφημερίδες ημερήσιες του Ν. Πιερίας , στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και της έδρας του νομικού προσώπου και στην δικτυακή πύλη του Δήμου

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Έναρξη προγράμματος συμβουλευτικής γονέων από τον δήμο Θεσσαλονίκης
Προηγούμενο άρθρο
Εξετάσεις Φαρμακοποιών για την άδεια ασκήσεων επαγγέλματος
Μενού