Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη 15 ατόμων σε Λάρισα και Μαγνησία

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 34

tromaktiko1Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. και η Περιφ/κή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, που εδρεύει στο ∆ήµο Λάρισας του Ν. Λάρισας, (για τις ανάγκες αυτής στους Νοµούς Λάρισας και Μαγνησίας), ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δεκαπέντε (15) ατόµων [(7 ατόµων ειδικότητας ∆Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης από τα οποία 2 άτοµα πλήρους απασχόλησης και 5 άτοµα µερικής απασχόλησης, καθώς και 8 ατόµων ειδικότητας ∆Ε ∆ιανοµέων, από τα οποία 6 άτοµα πλήρους απασχόλησης και 2 άτοµα µερικής απασχόλησης) χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχ/κού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, και ειδικότερα η Περιφ/κή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, για τις ανάγκες της, στους Νοµούς Λάρισας και Μαγνησίας και συγκεκριµένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα .

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης ή
– Απολυτήριος τίτλος:
– Ενιαίου Λυκείου ή
– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
-Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής

ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

 
2. Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:
(i) επεξεργασίας κειµένων,
(ii) υπολογιστικών φύλλων και
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2. Άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του µοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων.

Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, νοµίµως επικυρωµένα, όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, για τον υποψήφιο ο οποίος εµπίπτει στην περίπτωση αυτή, στην οποία να δηλώνει την τελευταία του απασχόληση στα ΕΛΤΑ καθώς και το συνολικό χρόνο απασχόλησης στα ΕΛΤΑ µε βάση υπολογισµού την πρώτη σύµβαση που καταρτίσθηκε µετά την έναρξη ισχύος του Π.∆.164/ 19-7-2004.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Μετά την τελευταία αναµόρφωση του ανωτέρω Παραρτήµατος µε σήµανση έκδοσης «27-09-2013» επισηµαίνονται, µεταξύ άλλων, τροποποιήσεις σχετικές µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των κριτηρίων της ανεργίας (για ανέργους που παρακολουθούν προγράµµατα του ΟΑΕ∆, κ.λπ.), της πολυτεκνικής και µονογονεϊκης ιδιότητας (ως προς τη δήλωση για την πρόσληψη άλλου µέλους της ίδιας οικογένειας), της µονογονεϊκής ιδιότητας (σε περίπτωση διάστασης γονέων) και της µερικής απασχόλησης.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφ. ∆/νση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος,
Τοµέα Πόρων & Υποστήριξης, Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Τ.Κ. 400 00 ΛΑΡΙΣΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 22/2013),
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2410-237381
Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι µπορούν επίσης να καταθέσουν την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, σε µια από τις παρακάτω Μονάδες Ταχ. Έργου:

1. Κεντρικό Κατ/µα Βόλου, ∆ηµητριάδος & Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 380 01 – ΒΟΛΟΣ, τηλέφωνο: 24210-90601, Υπεύθυνος: κ. Καπάτος Κων/νος, ∆ιευθυντής του Καταστήµατος.

2. Κατάστηµα Νέας Ιωνίας, Τ.Κ. 380 02, Ν. ΙΩΝΙΑ – ΒΟΛΟΥ, Τηλέφωνο: 24210-60103, Υπεύθυνος: κ. Ντότσιας Παναγιώτης.

3. Κατάστηµα Ζαγοράς, Τ.Κ. 370 01- ΖΑΓΟΡΑ, Τηλέφωνο: 24260-22682, Υπεύθυνος: κ. Νίκου Σπυρίδων.

4. Μονάδα ∆ιανοµής Βόλου, ∆ηµητριάδος & Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 370 00 – ΒΟΛΟΣ, τηλέφωνο: 24210-90636, Υπεύθυνη: κ. Τοπούζογλου Ελένη.

5. Κέντρο ∆ιαλογής Λάρισας, 3οχιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 400 00- ΛΑΡΙΣΑ, τηλέφωνο: 2410-237337, Υπεύθυνος: κ. Πρίντζιος Στέφανος.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στην υπηρεσία µας, στις Μονάδες Ταχ/κού Έργου της υπηρεσίας µας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων των δήµων στους οποίους αυτά εδρεύουν οι υπηρεσίας µας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα σας και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης ή ανάρτησης της ανακοίνωσης στο Νοµό που αυτή θα δηµοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στις παραπάνω Μονάδες Ταχ. Έργου της ∆/νσής

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων ∆ιαγωνισµών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων ∆ιαγωνισµών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ).

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ποιοι επιλαχόντες δικαιούνται ακόμα 18.900 «επιταγές» ως 2.700 ευρώ
Προηγούμενο άρθρο
Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν 14 θέσεις εργασίας σε Βοιωτία και Φωκίδα
Μενού