Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ανακοινώνει 5 θέσεις εργασίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 53

eurwpaiko tameioΗ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), προκειμένου να στελεχωθεί, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την πλήρωση θέσεων στελεχών της, σύμφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007) ως ισχύει.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Τέσσερις (4) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ: ήτοι:

  • Μία (1) θέση Νομικών Επιστημών
  • Μία (1) θέση Πληροφορικής
  • Δύο (2) θέσεις όλων των ειδικοτήτων
  • Μία (1) θέση της κατηγορίας ∆Ε Διοικητικού για Γραμματειακή υποστήριξη

Οι υποψήφιοι, πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στο ως άνω 4 σχετικό.

Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας θα εφαρμοστεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πληροφορίες για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς, υποδείγματα:

  •  Αίτησης υποψηφιότητας,
  • Υπεύθυνης Δήλωσης και
  • Βιογραφικού Σημειώματος, καθώς και

η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.esfhellas.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Βιογραφικού τους Σημειώματος και να καταθέσουν αίτημα αξιολόγησης, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση eysekt @ mou . gr, ή μέσω ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση:
«Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)»

ΚΟΡΑΗ 4,

4ος όροφος,

Τ.Κ 105 64 ΑΘΗΝΑ,

είτε στο πρωτόκολλο της ΕΥΣΕΚΤ μέχρι 12/12/2013 και ώρα 14:00.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210 5271514, 210 5271400 καθημερινά 09:00 πμ – 15:00

Δείτε την προκήρυξη

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων Κύμης ανακοινώνει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Προηγούμενο άρθρο
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανακοινώνει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Μενού