Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει μια θέση εργασίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 45

Elke2Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιουλοποίησης του έργου με τίτλο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ”ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ” με ΕΥ τον κ.Κωτόπουλο Τριαντάφυλλο, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύβασης έργουδιάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης:

Α. Με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη με αντικείμενο «Υποστήριξη και παρακολούθηση του φυσικού
αντικειμένου, καθώς και η μηχανογραφική υποστήριξη αυτού»

Απαραίτητα προσόντα για τους υποψηφίους της συγκεκριμένης θέσης:

  •  Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής
  •  Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Η αμοιβή που αντιστοιχεί στην παραπάνω σύμβαση ορίζεται στο ποσό των 8.400,00 €.

Η επιλογή των καταλληλότερων από τις/τους υποψήφιες/ους θα γίνει έπειτα από συνέντευξη καιεκτίμηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων.

H διεξαγωγή των συνεντεύξεων τωνυποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα θα πραγματοποιηθεί στις 28/11/2013

Η παραλαβή της αναλυτικής πρόσκλησης όπου περιγράφονται διεξοδικά το αντικείμενοσύμβασης και η διαδικασία συμμετοχής και επιλογής, καθώς και η υποβολή των αιτήσεων το αργότερο μέχρι 25/11/2013 και ώρα 14:00 θα γίνεται από τη Γραμματεία της Ε.Ε. στην Κοζάνη

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο επικοινωνίας  2461056440 στην υπεύθυνη  κ.Χρύσα Ιακωβίδου,

Μενού