81 θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ Α.Ε.

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 41

gr.exodus.dei-25316779-52143099Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (81) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών της ΔΕΗ Α.Ε. Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τις ανάγκες των (ΑΣΠ Μήλου, ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Κύθνου, ΤΣΠ Σίφνου, ΑΣΠ Πάρου, ΤΣΠ Αμοργού, ΑΣΠ Θήρας, ΑΣΠ Μυκόνου και ΑΣΠ Σύρου).

Παρακάτω εμφανίζονται οι κωδικοί θέσεων, οι μήνες σύμβασης και τέλος ο αριθμός ατόμων ανά θέση.

 • 201 ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 μήνες 6
 • 202 ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών 8 μήνες 2
 • 203 ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοματισμών & Οργάνων 8 μήνες 1
 • 204 ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής 8 μήνες 1
 • 205 ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 3
 • 206 ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών 8 Μήνες 1
 • 207 ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΝΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 3
 • 208 ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΝΟΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών 8 Μήνες 2
 • 209 ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ ΝΗΣΟΣ ΣΙΦΝΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 1
 • 210 ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 6
 • 211 ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών Υποσταθμών 8 Μήνες 2
 • 212 ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής 8 Μήνες 1
 • 213 ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 3
 • 214 ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών Υποσταθμών 8 Μήνες 2
 • 215 ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 4
 • 216 ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών Υποσταθμών 8 Μήνες 1
 • 217 ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 2
 • 218 ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 6
 • 219 ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών Υποσταθμών 8 Μήνες 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

1. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ, ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ, ΤΣΠ ΣΙΦΝΟΥ και ΤΣΠ ΚΥΘΝΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ, Περιοχή ΚΑΝΑΒΑ ΜΗΛΟΣ, Τ.Κ.: 84800, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θεμιστοκλής, τηλ.: 22870-31257, 22870-22096.
2. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ και ΤΣΠ ΑΜΟΡΓΟΥ : Γραφεία ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ, Περιοχή ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ, Τ.Κ.: 84401, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΣΙΦΝΑΙΟΣ Α. Δημήτριος, τηλ.: 22840-52511.
3. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ: Γραφεία ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ, Περιοχή ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΘΗΡΑ, Τ.Κ.: 84800, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΠΡΕΚΑΣ Φραγκίσκος, τηλ.: 22860-33430.
4. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ, Περιοχή ΧΑΡΑΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ, Τ.Κ.: 84600, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ Πέρρος, τηλ.: 22890-22253.
5. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ, Περιοχή ΜΑΝΝΑ ΣΥΡΟΥ, Τ.Κ.:84100, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Ελένη τηλ.: 22810-82322.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τις ανάγκες των (ΑΣΠ Καλύμνου, ΤΣΠ Αρκιών, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΑΣΠ Κω, ΤΣΠ Πάτμου, ΤΣΠ Αστυπάλαιας, ΤΣΠ Γαύδου και ΤΣΠ Αντικυθήρων)

Παρακάτω εμφανίζονται οι κωδικοί θέσεων, οι μήνες σύμβασης και τέλος ο αριθμός ατόμων ανά θέση

 • 231 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 μήνες 3
 • 233 ΤΣΠ ΑΡΚΙΩΝ ΝΗΣΟΣ ΑΡΚΙΟΙ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών 8 μήνες 1
 • 234 ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 μήνες 4
 • 235 ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 μήνες 2
 • 236 ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών 8 μήνες 3
 • 238 ΑΣΠ ΚΩ ΝΗΣΟΣ ΚΩ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 2
 • 239 ΑΣΠ ΚΩ ΝΗΣΟΣ ΚΩ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών 8 μήνες 1
 • 240 ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 μήνες 3
 • 241 ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών 8 μήνες 2
 • 242 ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 μήνες 4
 • 243 ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών 8 μήνες 2
 • 244 ΤΣΠ ΓΑΥΔΟΥ ΝΗΣΟΣ ΓΑΥΔΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 μήνες 1
 • 245 ΤΣΠ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών Υποσταθμών 8 μήνες 1
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
 • 1. Για τις θέσεις των ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΤΣΠ ΑΡΚΙΩΝ: Γραφεία ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Περιοχή ΛΑΦΑΣΙ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Τ.Κ.: 85200, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ Ιωάννης, τηλ.: 22430 – 22780.
 • 2. Για τις θέσεις των ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ: Γραφεία ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Περιοχή ΒΡΟΝΤΗ – ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Τ.Κ.: 85700, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Σεβαστή, τηλ.: 22450 – 22588.
 • 3. Για τις θέσεις των ΑΣΠ ΚΩ, ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ και ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ : Γραφεία ΑΣΠ ΚΩ, Περιοχή ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ-ΚΩΣ, Τ.Κ.: 85302, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΚΟΥΔΟΥΝΑ Κωνσταντίνα, τηλ.: 22420 – 59152.
 • 4. Για τις θέσεις των ΤΣΠ ΓΑΥΔΟΥ και ΤΣΠ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ: Γραφεία Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών, Λεωφ. Συγγρού 112, Τ.Κ.: 11741, αρμόδια υπάλληλος: κα Μελά Γεωργία τηλ.: 210 -9008857.
 • Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τις ανάγκες των (ΤΣΠ Αρκιών, ΤΣΠ Μεγίστης και ΤΣΠ Πάτμου)
 • 201 ΤΣΠ ΑΡΚΙΩΝ ΝΗΣΟΣ ΑΡΚΙΟΙ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 8 Μήνες 1
 • 202 ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΝΗΣΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 8 μήνες 1
 • 203 ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 8 μήνες 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1καινα την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

1. Για τη θέση του ΤΣΠ Αρκιών: Γραφεία ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Περιοχή ΛΑΦΑΣΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Τ.Κ.: 85200, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ Ιωάννης, τηλ.: 22430 – 22780.
2. Για τη θέση του ΤΣΠ Μεγίστης: Γραφεία ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Περιοχή ΒΡΟΝΤΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Τ.Κ.: 85700, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Σεβαστή, τηλ.: 22450 – 22588.
3. Για τις θέσεις του ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΚΩ, Περιοχή ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ-ΚΩΣ, Τ.Κ.: 85302, αρμόδιος υπάλληλος: κ. ΚΟΥΔΟΥΝΑ Κωνσταντίνα, τηλ.: 22420 – 59152.

Yποβολή Aιτήσεων μέχρι και 25.11.2013.

Πηγή : diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Εργαστήριο Συμβουλευτικής σε Αττική και Θεσσαλονίκη από τον ΟΑΕΔ
Προηγούμενο άρθρο
Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης στο Δήμο Ηρακλείου
Μενού