Θέση Εργασίας στον Δήμο Περιστερίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 22

1Ο Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δήμο Περιστερίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

pinakas 23
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 25 έως 60 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση τωνκαθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους).

4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπάλληλων (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
Δήμος Περιστερίου, Πλ. Δημοκρατίας 1,
Τ.Κ.121 34, Περιστέρι,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Ανδρέα Κακαρούχα.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210.57.01.106, 210.57.83.260.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Περιστερίου την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο.

Μενού