90 δόκιμους λιμενοφύλακες στο Λιμενικό Σώμα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 313

limeniko2Στις αρχές του νέου έτους αναµένεται να «τρέξει» ο νέος διαγωνισµός για 90 λιµενοφύλακες στο Λιµενικό Σώµα. Οι υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Λιµενοφυλάκων (ανεξαρτήτως κατηγορίας ή ειδικότητας) πρέπει:  

α) Να είναι Ελληνες πολίτες, εγγεγραµµένοι στα Μητρώα ή ∆ηµοτολόγια της χώρας και να µην έχουν υπερβεί το 26ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συµπληρώνεται κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισµού. Ειδικά για τους υπηρετήσαντες στις Ενοπλες
∆υνάµεις ΕΠΥ το ανωτέρω όριο ηλικίας είναι αυξηµένο κατά τρία (3) έτη.
β) Να είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (τύπου Λυκείου), µε το ελάχιστο όριο γενικού βαθµού απολυτηρίου δέκα (10).
γ) Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση (ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον 1,70 µ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 µ., αµφότεροι χωρίς υποδήµατα και ο ∆είκτης Μάζας Σώµατός (∆ΜΣ) τους, δηλαδή το πηλίκο του σωµατικού βάρους του/της υποψηφίου σε χιλιόγραµµα προς το τετράγωνο του ύψους του/ της σε µέτρα, για µεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων 19-27, για δε τις γυναίκες εντός των ορίων 18-25.
δ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
ε) Να µη διώκονται ως φυγόπονοι ή φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήµατα.
στ) Να µην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωµάτων, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
ε) Να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) είτε υπό συνδυασµό των δύο προηγουµένων.
ζ) Να έχουν γνώση χειρισµού Η/Υ.
η) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση µίας ξένης γλώσσας, αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής ή ισπανικής

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
500 θέσεις εργασίας σε παιδικούς σταθμούς
Προηγούμενο άρθρο
500 Θέσεις Εργασίας σε επικουρικούς γιατρούς σε νοσοκομεία και ΕΚΑΒ
Μενού