Υπουργείο Τουρισμού : Ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης ξεναγών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 11

xenagoiΤαχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης απόφοιτων πανεπιστημιακών τμημάτων ιστορίας και αρχαιολογίας και χορήγησης άδειας επαγγέλματος ξεναγού ξεκινά από το υπουργείο Τουρισμού. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 17 Φεβρουαρίου 2014 έως τις 17 Απριλίου 2014 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ανώτατο αριθμό συμμετοχής τα 40 άτομα.

1. ΦΟΡΕΑΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΤο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Στην έδρα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις εγκαταστάσεις του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Από 17 Φεβρουαρίου 2014 έως 17 Απριλίου 2014

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: Έως 40 άτομα. Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιλεγέντων είναι μικρότερος από τριάντα (30), το πρόγραμμα δεν θα υλοποιηθεί.

5. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Δικαίωμα συμμετοχής στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών − μελών της Ε.Ε., απόφοιτοι τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

β) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) σε τουλάχιστον μία από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική, ρωσική. Η άριστη γνώση αποδεικνύεται προσκομίζοντας τους ανάλογους τίτλους γλωσσομάθειας, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα Ι.

γ) Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας θα πρέπει να είναι κάτοχοιΠιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310−459101,2310-459574) ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  τηλ. 2310-997571 ή από το Διδασκαλείο της  Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τηλ. 210-7277672.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 24/01/2014, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Υπουργείο Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Α.Σ.Τ.Ε. & Σχολών Ξεναγών, Λ. Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα) αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά των παραγράφων 7 και 8 σεεπικυρωμένα φωτοαντίγραφα (βλ. Παράρτημα ΙΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ).

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις  που θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή γίνονται δεκτές, εφόσον η αποστολή τους γίνει μέχρι την παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, ήτοι τις 24/01/2014. Σε αυτήν την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποστείλει μέχρι το πέρας της προθεσμίας την αίτησή τους και με fax (τηλεομοιοτυπία) στον αριθμό 210-3736181 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση taxyrrythmo@mintour.gr.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότηταςδιαβατηρίου σε ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Για τους υποψηφίους υπηκόους κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας,επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ ή άλλου δημόσιου εγγράφου, επίσημα μεταφρασμένου, από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητά τους.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (πτυχίο) των τμημάτων που ορίζονται στην παράγραφο 5α. Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου υποβάλλεται υποχρεωτικά σχετικό πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου. Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον του επικυρωμένουφωτοαντιγράφου και επίσημη μετάφραση αυτού και πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54 Αθήνα) για την ισοτιμία και αντιστοιχία αυτού.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού άριστης γνώσης ξένης(ων) γλώσσας(ών), της περίπτωσης 5β, και επίσημη μετάφραση αυτού, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. Για την μοριοδότηση άλλων γλωσσών, πέραν των έξι που ορίζονται στην παράγραφο 5β της παρούσας, η άριστη γνώση αποδεικνύεται μόνο σύμφωνα με το Μέρος Β του Παραρτήματος Ι.
  • Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2, για τους υποψηφίους υπηκόους κρατών-μελών της ΕΕ.

8. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον και πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54 Αθήνα) για την ισοτιμία αυτού.
  • Για πολύτεκνους γονείς ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας συνοδευόμενο από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας. Για τρίτεκνους γονείς ή τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας. (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
  • Βεβαίωση/Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, και μόνο στις περιπτώσεις που συμπληρώνεται περίοδος συνεχούς ανεργίας τουλάχιστον 6 μηνών. (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)

Υποψήφιοι που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής με πλήρη δικαιολογητικά σε ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης ξεναγών του έτους 2013 και είχαν συμπεριληφθεί στον πίνακα κατάταξης μορίων, υποβάλλουν μόνο την αίτηση του Παραρτήματος ΙΙΙΒ, βεβαίωση/δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ  σε ισχύ (εάν υπάρχει) και τυχόν άλλα συμπληρωματικά δικαιολογητικά

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η σειρά εισαγωγής των υποψηφίων προκύπτει από μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Κριτήρια

Μόρια

1. Τυπική εκπαίδευση

 

α. Βαθμός τίτλου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που απαιτείται Χ 100 Μονάδες βαθμού τίτλου Χ 100
β. Μεταπτυχιακός τίτλος (σε περίπτωση υποψηφίου που κατέχει πέραν του ενός τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών μοριοδοτείται μόνο ο ένας) 100
γ. Διδακτορικό δίπλωμα (μοριοδοτείται ένα δίπλωμα) 200
2. Ξένες Γλώσσες[1]
α. Για κάθε επιπλέον άριστη γνώση ξένης γλώσσας πέραν της μίας υποχρεωτικής, 200  μόρια 200/γλώσσα
3. Κοινωνικά κριτήρια
α. ΑνεργίαΓια κάθε εξάμηνο συνεχούς ανεργίας και έως τέσσερα (4) συνολικά, 50 μόρια (με βεβαίωση του ΟΑΕΔ σε ισχύ) 50-200 ανάλογα με το χρόνο ανεργίας
β. ΠολυτεκνίαΜέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα) 

(Απαραίτητα τα έγκυρα πιστοποιητικά από τους αρμόδιους φορείς τα οποία να βρίσκονται σε ισχύ)

100

Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μορίων που λαμβάνει, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Οι σπουδαστές εισάγονται στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα με βάση τον πίνακα κατάταξης, στον οποίο καταχωρίζονται οι υποψήφιοι κατά φθίνουσα σειρά των μορίων τους. Σε περίπτωση ισομοριοδότησης, προηγείται αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 1.α. (βαθμός τίτλου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) και αν αυτά συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 2.α. και αν πάλι αυτά συμπίπτουν αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 3.α. Σε περίπτωση νέας ισομοριοδότησης η επιλογή γίνεται κατόπιν κληρώσεως που πραγματοποιείται στο Υπουργείο Τουρισμού παρουσία των ενδιαφερόμενων και του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής & Οργάνωσης.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται με ελλιπή τα δικαιολογητικά της παραγράφου 7 απορρίπτονται, ενώ σε περίπτωση που υποβάλλονται ελλιπή δικαιολογητικά της παραγράφου 8, αυτά δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο άθροισμα των μορίων.

10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

Ο πίνακας κατάταξης μορίων, ο τελικός κατάλογος των επιλεγέντων και ο πίνακας απορριπτέων επικυρώνονται με απόφαση του  Γενικού Γραμματέα Τουρισμού, η οποία αναρτάται σε εμφανές σημείο στο Υπουργείο Τουρισμού και στην Πρυτανεία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και στις ιστοσελίδες του ΕΟΤ, του πρώην ΟΤΕΚ και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται το χρονικό διάστημα για την εγγραφή των εισακτέων καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι θέσεις των επιλεγέντων που δεν θα ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία εγγραφής τους θα καλυφθούν από τους επόμενους στη σειρά κατάταξης μορίων.

11. ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος υλοποίησης αυτού του ταχύρρυθμου προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 28.000 ευρώ. Οι εισακτέοι επιβαρύνονται με δίδακτρα, τα οποία αντιστοιχούν στον ισόποσο επιμερισμό του κόστους υλοποίησης ανάλογα με τον τελικό αριθμό εισακτέων, ήτοι τα δίδακτρα θα κυμαίνονται από 700 έως 934 ευρώ. Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα μετακίνησης που απαιτούνται για την πραγματοποίηση επισκέψεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, εκτός Θεσσαλονίκης. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρέχει στους εισακτέους δυνατότητα σίτισης στη Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. σύμφωνα με ότι ισχύει για όλους τους φοιτητές του Ιδρύματος.

Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, πέραν των έξι που ορίζονται στην περίπτωση 5β, αποδεικνύεται μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Μέρους Β του Παραρτήματος Ι.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δήμος Περάματος: Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προηγούμενο άρθρο
Διεκδικείστε μια από τις 1.300 θέσεις εργασίας στις εφορίες
Μενού