Θέσεις εργασίας για το κάστρο της Μονεβασιάς

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 133

images (1)Θέσεις εργασίας για το κάστρο της Μονεβασιάς ανακοίνωσε το ΥΠ.ΠΟ.Τ.

  • 2 θέσεις εργατών για το Κάστρο Μονεμβασίας

Την πρόσληψη των παρακάτω ειδικευµένων εργατών µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστηµα έως και 31/12/2014 από την ηµεροµηνία πρόσληψης και µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης µέχρι την ολοκλήρωσή του, εξαρτώµενη από τις ανάγκες  υλοποίησής του ανακοίνωσε το ΥΠ.ΠΟ.Τ.

  1. ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες για οικοδοµικές – στερεωτικές εργασίες
  2. ∆ύο (2) θέσεις Κάστρο Μονεµβασίας

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Αγησιλάου 59, Σπάρτη, ΤΚ 23100 υπόψιν κου Παπαστρατάκου Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 – 81128) από 11/2/2014 έως και 17/2/2014

————————————————————————————————————-

  • 4 θέσεις Αρχιτέκτονα και ειδικευμένων εργατών

Την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού και ειδικευµένων εργατών µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου,
για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, για τις ανάγκες του ενταγµένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007 – 2013» υποέργου 2 «Ανασκαφικές διερευνήσεις στο πλαίσιο αποκατάστασης του Ι.Ν. Παναγίας Οδηγήτριας ή Αγίας Σοφίας στην Άνω Πόλη Μονεµβασίας π.ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου», του έργου «Αποκατάσταση του Ι.Ν. Παναγίας Οδηγήτριας ή Αγίας Σοφίας στην Άνω Πόλη Μονεµβασίας π.ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου», για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία πρόσληψης και µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης µέχρι την ολοκλήρωσή του, εξαρτώµενη από τις ανάγκες υλοποίησής του ανακοίνωσε το  ΥΠ.ΠΟ.Α.

  • ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων Μία (1) θέση Κάστρο Μονεµβασίας
  • ΥΕ Ειδικευµένος Εργάτης για ανασκαφικές – οικοδοµικές εργασίες Τρεις (3) θέσεις Κάστρο Μονεµβασίας

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Αγησιλάου 59, Σπάρτη, ΤΚ 23100 υπόψιν κου Παπαστρατάκου Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 – 81128) από 11/2/2014 έως και 17/2/2014

 

Μενού