Θέσεις Εργασίας στον Δήμο Θηβαίων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 41

jobΗ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ε. Π. «Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει  την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά.. ενός (1) ατόµου για τις ανάγκες του 6ου υποέργου «Ανασκαφική έρευνα κλασικών αρχαιοτήτων» στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Οδού Καναβάρι- ∆ιασταύρωση Θεσπιών- ∆οµβραίνα (Κορύνη)- Θίσβη- Πρόδροµος (µε παράκαµψη ∆οµβραίνας)» για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών αρχής γενοµένης από την εποµένη δηµοσίευσης της Απόφασης πρόσληψης στο ΦΕΚ, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου και συγκεκριµένα του εξής ανά ειδικότητα, αριθµού ατόµων.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
 Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνίαλήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση:
Θ΄ΕΠΚΑ, Θρεψιάδου 1,
Θήβα ΤΚ 32200,
υπόψη Γραµµατείας (τηλ. επικοινωνίας 2262023559), εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη της ανάρτησης της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΠΟΑ (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 26-2-2014 έως 05-3-2014).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Προκήρυξη 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ενημερωθείτε για τις Νέες συναλλαγές που θα γίνονται στα ΚΕΠ
Προηγούμενο άρθρο
Επιδοτούμενα Προγράμματα για Γεωργικά Προϊόντα και Εγκατάσταση Νέων Αγροτών από το Επιμελητήριο Αρκαδίας
Μενού