7 θέσεις στον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού του Δήμου Πεντέλης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 67

αρχείο λήψης (3)Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά επτά (7) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ», που εδρεύει στα Μελίσσια µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Στελέχωση Τµηµάτων Υποδοµής του ΝΠΔΔ» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων

  • 101 Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού Δήµου Πεντέλης Καθηγητής Χορού-ελληνικοί Χοροί Έως 12 µήνες 1
  • 102 Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού Δήµου Πεντέλης Καθηγητής Χορού-ευρωπαϊκοί χοροί και λατιν Έως 12 µήνες 1
  • 103 Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού Δήµου Πεντέλης Καθηγητής Μουσικής Έως 12 µήνες 1
  • 104 Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού Δήµου Πεντέλης Καθηγητής Καλλιτεχνικών- Υποκριτική Έως 12 µήνες 1
  • 105 Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού Δήµου Πεντέλης Καθηγητής Καλλιτεχνικών-ζωγραφική Έως 12 µήνες 1
  • 106 Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού Δήµου Πεντέλης  Καθηγητής Καλλιτεχνικών-κεραµική Έως 12 µήνες 1
  • 107 Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού Δήµου Πεντέλης Καθηγητής οικιακής οικονοµίας -χειροτεχνία Έως 12 µήνες

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Καλαµβόκη 2α, Μελίσσια, ΤΚ 15127, απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Παπαδάκη, (τηλ. επικοινωνίας: 2132050077). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ποιες αποδείξεις «περνάνε» στην Εφορία
Προηγούμενο άρθρο
Στις 25 Μαρτίου το ραντεβού της Ryanair στη Θεσσαλονίκη
Μενού