11 προσλήψεις στο Δήμο Βόλου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 54

kapos5Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έντεκα (11) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) που εδρεύει στο Βόλο, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:  «Αποχέτευση ακαθάρτων παραλιακού  μετώπου Βόλου», «Αποχέτευση ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Μαλάκι-Βόλος»,«Αποχέτευση ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Ν. Αγχίαλος-Βόλος» και «Ενίσχυση εξωτερικού υδραγωγείου-μεταφοράς πηγαίων νερών ορεινού όγκου Πηλίου»,συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

  • 3 ΠΕ Πολιτικοί μηχανικοί
  • 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί
  • 4 ΤΕ Δομικών έργων
  • 3 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.)», Κωνσταντά 141, Βόλος, Τ.Κ.: 38221, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα υπόψιν κας Μακρή Θάλειας (τηλ. επικοινωνίας:24210-75126).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σαρωνικού
Προηγούμενο άρθρο
Ευκαιρίες για 289 ανέργους σε τοπικές δράσεις στην Αττική
Μενού