Αιτήσεις από 2 έως 17 Ιουνίου για 149 θέσεις τελωνειακών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 12

αρχείο λήψης (9)Σε θέση μάχης βρίσκονται χιλιάδες υποψήφιοι όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς από τη Δευτέρα 2 Ιουνίου ξεκινά η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην προκήρυξη 2K/2014 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 149 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Τελωνειακών στο υπουργείο Οικονομικών.

Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τα τελωνεία οι χιλιάδες υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο. Πρώτα να αποκτήσουν κωδικό στο asep.gr και να συμπληρώσουν τη φόρμα της αίτησης, ακόμα και να αποκτήσουν e-παράβολο

Οι θέσεις κατανέμονται σε 36 τελωνεία σε ολόκληρη τη χώρα και απευθύνονται σε 94 αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 28 αποφοίτους Τεχνολογικής και 27 αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μάλιστα, οι 74 από τις 94 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θα καλυφθούν από πτυχιούχους Νομικής.

Προσόντα
Τα βαθμολογούμενα προσόντα των υποψηφίων που τους προσφέρουν πολύτιμα μόρια αφορούν τον βασικό τίτλο σπουδών, τον δεύτερο τίτλο σπουδών, το διδακτορικό δίπλωμα ή τον μεταπτυχιακό τίτλο, την εμπειρία (έως 60 μήνες) και τη γνώση ξένης γλώσσας.

Για όλες τις θέσεις απαιτείται πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών. Το στοιχείο της εντοπιότητας είναι καθοριστικό για μεγάλο αριθμό θέσεων κυρίως ΔΕ κατηγορίας. Στα νησιά, αλλά και σε τελωνεία που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών που έχει προκηρυχθεί η θέση, ενώ παράλληλα εφόσον επιλεγούν για διορισμό θα πρέπει να δεσμευτούν να υπηρετήσουν εκεί για τουλάχιστον μία δεκαετία.

Διαδικασίες
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Ιουνίου και λήγει την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των (ηλεκτρονικών) αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, ή κριτήρια, ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αποστέλλεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης, συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή.

Στη συνέχεια και έως τη Δευτέρα 23 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ (στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2014, Κατηγορία: ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, Τ.Θ. 14.308, Αθήνα Τ.Κ. 115 10), τα εξής δικαιολογητικά:

• Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. (ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές).

• Παράβολο 15 ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Εναλλακτικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί το παράβολο και μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και να αποστείλει το αποδεικτικό πληρωμής αυτού.

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

• Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, τα κριτήρια, ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους.

Πίνακες κατάταξης και έλεγχοι

Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. Το ΑΣΕΠ θα ελέγξει τα υποβληθέντα από τους φερόμενους ως διοριστέους δικαιολογητικά και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται, ο υποψήφιος διαγράφεται από τους οικείους πίνακες και αποβάλλεται από τη διαδικασία. Στη συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά τού αμέσως επόμενου στη σειρά κατάταξης προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. Παράλληλα ελέγχονται τα κριτήρια κατάταξης όλων των φερομένων ως διοριστέων, μέχρις ότου, ύστερα από ενδεχόμενη αναμόρφωση της βαθμολογίας τους, συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των θέσεων.

Υπενθυμίζεται πως στην προκήρυξη 2Κ/2014 δεν συμπληρώνεται το πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης «Τεστ Δεξιοτήτων».

Ηλεκτρονική εγγραφή στο ΑΣΕΠ
Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 2Κ/2014, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Οσοι υποψήφιοι δεν είναι εγγεγραμμένοι (ταυτοποιημένοι) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ (δηλαδή όσοι δεν έχουν λάβει όνομα μέλους και κωδικό πρόσβασης στις Online Υπηρεσίες), πρέπει πρώτα να εγγραφούν ως μέλη (ταυτοποιηθούν) στον διαδικτυακό τόπο (portal) του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), στη διαδρομή: «Online Υπηρεσίες –> Αίτηση Ταυτοποίησης Υποψηφίων» και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που τους αποστέλλονται στο e-mail τους να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη επιλογή «Νέα ηλεκτρονική αίτηση»). Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι (ταυτοποιημένοι) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ πρέπει να εισέλθουν στις Online Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας το όνομα μέλους και τον κωδικό πρόσβασης που τους έχουν ήδη δοθεί και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη (επιλογή «Νέα ηλεκτρονική αίτηση»).

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων αυτών παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος υπενθύμισης των κωδικών πρόσβασης στις Online Υπηρεσίες.

Όλη η προκήρυξη εδώ

Πηγή: ethnos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
14 προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στον Μαρινόπουλο
Μενού