2 θέσεις στο δήμο Χαλανδρίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 56

images (16)Ο δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) Ιατρών µε σύµβαση µίσθωσης έργου συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης ως κατωτέρω:

• Ένας (1) ΠΕ Παιδοψυχίατρος για τις ανάγκες της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας
• ΄Ενας (1) ΠΕ Καρδιολόγος για τις ανάγκες της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση
2. Αντίγραφο πτυχίου
3. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος
4. Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο
5. Τίτλος ιατρικής ειδικότητας
6. Πιστοποίηση στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ισχύει µόνο για τις ειδικότητες του Καρδιολόγου.
7. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας
8. Προϋπηρεσία

Κατά την επιλογή θα συνεκτιµηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα µαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόµενων για το συγκεκριµένο έργο καθώς επίσης και προηγούµενη εµπειρία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή), είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στο ∆ήµο Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι,ΤΚ 152 34, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ιδ. ∆ικαίου προσωπικού, (τηλ. 2132023865 ,862,870).

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο.

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Ειδικές τιμές για φοιτητές στη διαδρομή Αθήνα – Πάτρα
Προηγούμενο άρθρο
Μέχρι 31/5 οι εγγραφές των αποφοίτων της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Μαθητείας
Μενού