7 προσλήψεις στο Δήμο Καστοριάς

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 66

images-5Ο Δήμος Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς, που εδρεύει στην Καστοριά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ (Εκσκαφέα- Φορτωτή)
  • 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού υπόψιν κ. ΣΑΜΑΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 2467351152). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η ανακοίνωση του Δήμου από τη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΒΙΥ1ΩΕΥ-0ΡΤ εδώ

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στην Aegean
Προηγούμενο άρθρο
Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας
Μενού